8  Awk

Awk (nimi tulee tekijöistä: Aho-Weinberger-Kernighan) on erityisesti tekstimuotoisten, erotinmerkeillä järjestettyjen tiedostojen muokkaamiseen ja raporttien tekoon suunniteltu pieni ohjelmointikieli. Kuten sed, myös awk lukee tietoa oletuksena rivi kerrallaan, valitsee siitä rivit, jotka täsmäävät annettuun merkkijonomalliin ja suorittaa riveille halutut toimenpiteet.

Yksinkertaisissa editointitoiminnoissa sed on yleensä nopeampi ja usein helpompi, mutta awk osaa enemmän: se osaa laskea (liukuluvuillakin), siinä on monipuolisemmat ohjausrakenteet (olennaisesti kuten C:ssä), ja se osaa automaattisesti jakaa tietueita kenttiin.

Tässä kuvataan awk POSIXin määrittelemässä muodossa.

8.1  Awkin käynnistys

Awkin käynnistys komentoriviltä tapahtuu seuraavasti:

awk [-v var=value...] [-Ffs] program [arguments]

tai

awk -f progfile ... [-v var=value...] [-Ffs] [arguments]

Optiot:

-f tiedosto lukee awk-ohjelman tiedostosta.
-v var=value alustaa muuttujan var arvon ennen ohjelman käynnistymistä (ennen BEGIN-osaa). Vrt. var=value argumenttina.
-Ffs asettaa kenttäerottimen FS arvon.

Jos yhtään -f -optiota ei ole annettu, ensimmäinen ei-optio-argumentti tulkitaan awk-ohjelmaksi.

Muut argumentit voivat olla tiedostonimiä tai muuttujan alustuslauseita (muotoa var=value; senmuotoista tiedostonimeä ei voi käyttää!). Näin annetut asetukset tehdään mahdollisen BEGIN-osan jälkeen mutta ennen seuraavan tiedoston käsittelyä.

Esim. awk -f prog x=1 file1 x=2 file2 x=3
suorittaisi ensin BEGIN-osan, alustaisi sitten muuttujan x ykköseksi, käsittelisi tiedoston file1, asettaisi x:n kakkoseksi, käsittelisi tiedoston file2, asettaisi x:n kolmoseksi ja suorittaisi sitten END-osan.

Awkin exit status on 0 jos se sai kaikki tiedostot käsitellyksi, jotain muuta jos tapahtui virhe. Sen voi myös erikseen asettaa awkin omalla exit-lauseella (ks. 8.8.7).

8.2  Awk-ohjelman rakenne

Awk-ohjelma koostuu yhdestä tai useammasta ehto/toiminto (pattern/action) -parista (sekä mahdollisista funktiomäärittelyistä, ks. 8.11):

pattern {action}
pattern {action}
...

Seassa voi olla myös tyhjiä rivejä (jotka eivät vaikuta mitään), sekä #-alkuisia kommentteja (omina riveinään tai rivin lopussa). Näin ollen awk-ohjelmasta voi tehdä itsenäisen laittamalla tiedoston alkuun rivi #! /bin/awk -f (tai mikä awkin polku onkin). Kommentti toimii kuten pelkkä rivinvaihto.

Rivin lopussa oleva kenoviiva \ toimii jatkorivin merkkinä, ei kuitenkaan kommentin lopussa eikä merkkijonon sisällä.

Ohjelma suoritetaan siten, että awk lukee yhden tietueen (oletuksena rivi), käy järjestyksessä läpi ohjelman ja suorittaa kaikki ne toiminnot (action) joiden ehto (pattern) toteutuu. Sitten luetaan seuraava tietue ja aloitetaan ohjelman suoritus taas alusta, ja niin edelleen.

Ehto-osa voi olla merkkijonomalli (Extended Regular Expression) kauttaviivoilla rajattuna (ks. 6.4, 8.3) johon tietueen sisältöä verrataan, tai yleensä ehtolauseke. Jos malli tai lauseke täsmää, suoritetaan toiminto-osan sisältämät komennot.

Kaksi ehtoa voi yhdistää pilkulla, mikä tarkoittaa väliä ensimmäisen ehdon toteuttavasta tietueesta lähinnä seuraavaan toisen ehdon toteuttavaan (ne mukaanlukien).

Ehdon merkityksen voi kääntää päinvastaiseksi sen edessä olevalla huutomerkillä. (Välin tapauksessa vaikuttaa kumpaankin päähän erikseen, ei koko väliin.)

Lisäksi erikoistapauksina ehto BEGIN tarkoittaa ''ennen ensimmäisen syöttörivin lukemista'' ja END ''viimeisen rivin jälkeen''. Ne suoritetaan vain kerran vaikka syöttötiedostoja olisi useita.

Jos ehto-osa jätetään pois suoritetaan toiminto-osan komennot kaikille tietueille.

Toiminto-osassa voi olla mielivaltainen määrä jäljempänä esiteltäviä komentoja rivinvaihdoilla tai puolipisteillä eroteltuina. Jos toiminto-osa puuttuu, oletustoiminto on {print} (tulostaa käsiteltävän olevan tietueen).

Useita ehto-toiminto -pareja voi olla samalla rivillä. Tällöin toiminto-osa ei saa puuttua kuin viimeisestä.

Esim. awk '!/Pekka/ {print}' file
tekisi saman kuin grep -v 'Pekka', samoin yksinkertaisesti awk '!/Pekka/' file.

Esim. Tulostettava tiedostosta rivit 5-10: (NR on tietuenumero):
awk 'NR==5, NR==10' file
tai awk 'NR>=5 && NR<=10' file

Ehto-osassa voi testata muutakin kuin syöttötietuetta. Esim. kumpikin seuraavista tulostaisi jokaisen rivin jolla esiintyy "Kalle" ja viisi seuraavaa riviä:

awk '/Kalle/{x=NR+5} NR<=x'
awk '/Kalle/,NR==x { if (!x) x=NR+5; print }'

BEGIN- ja END-ehtoja ei voi yhdistellä muiden kanssa. Ne sijoitetaan yleensä alkuun ja loppuun, mutta toiminnan kannalta niiden sijainti on yhdentekevä.

8.3  Merkkijonovakiot ja -mallit

Merkkijonovakiot rajataan lainausmerkeillä ", ja niiden sisällä kenoviivalla \ voidaan esittää erikoismerkkejä seuraavasti (vrt. 5.64 tr):

merkkiyhdistelmä merkitys
\" lainausmerkki (")
\/ kauttaviiva (/)
\ddd merkki jonka oktaalikoodi on ddd (1-3 numeroa, ei pelkkiä nollia)
\\ kenoviiva (\)
\a < alert > (control-G)
\b < backspace > (control-H)
\f < formfeed > (control-L)
\n < newline > (control-J)
\r < carriage return > (control-M)
\t < tab > (control-I)
\v < vertical tab > (control-K)

Merkkijonon sisällä ei saa olla rivinvaihtoa (muuten kuin \n:llä esitettynä).

Merkkijonomallit (regexp) ovat Extended Regular Expression-tyyppisiä (ks. 6.4) ja ne esitetään kuten merkkijonovakiot (ylläolevat erikoismerkkinotaatiot toimivat), paitsi että ne rajataan kauttaviivoilla.

Useimmissa yhteyksissä ERE:nä voi käyttää myös merkkijonoarvoista lauseketta, ja silloin lainausmerkitkin kelpaavat. Huom. kenoviiva on erikoismerkki sekä merkkijonovakiossa että ERE:ssä, ja jos merkkijonovakiota käytetään ERE:nä, kenoviivat tulkitaan kahdesti.

Esim. tulostetaan rivit joiden toisessa kentässä esiintyy kenoviiva:

awk '$2 ~ /\'
tai
awk '{ if ($2 ~ "\\\\") print }'

8.4  Tietueet ja kentät

Awk jakaa syöttötietueen (record) automaattisesti kenttiin (fields). Kenttiin voidaan viitata kenttämuuttujilla tyyliin $1, $2..., ja koko tietueeseen $0:lla. $:n perässä voi olla myös lauseke, jolloin sen arvoa käytetään kenttäindeksinä (esim. n=20; print $n tulostaisi saman kuin print $20). Kenttämuuttujiin voi myös sijoittaa, myös sellaiseen jota vastaavaa kenttää ei tietueessa ennestään ole ($14="x" jne); tällöin myös $0 muuttuu (paitsi muutettu kenttä, myös kaikki kenttäerottimet vaihtuvat OFS-muuttujan mukaisiksi), samoin NF (ks. 8.5.1).

Olemattomaan kenttään viittaaminen ei aiheuta virhettä vaan palauttaa tyhjän merkkijonon (joka toimii laskutoimituksissa nollana).

Tietueet erotellaan normaalisti rivinvaihdolla (rivit ovat siis tietueita) ja kentät joko välilyönneillä tai tabulaattoreilla. Kenttäerotin voidaan vaihtaa komentorivioptiolla -Ffs, missä fs tarkoittaa uutta kenttäerotinta, tai asettamalla muuttujalle FS uusi arvo (yleensä BEGIN-osassa), ja tietue-erotin muuttujalla RS (sille ei olekaan komentorivioptiota).

Kenttäerotin FS on Extended Regexp, RS sen sijaan vain yksi merkki (tosin mm. Gnu awk käyttää siinäkin regexp'iä). Erikoistapauksena tyhjä merkkijono RS:ssä tarkoittaa yhtä tai useampaa peräkkäistä tyhjää riviä.

Esim.
awk '{print $1, $3, $2}' tied
tulostaa tiedoston tied riveiltä kentät yksi, kolme ja kaksi.

awk -F: '!$3' /etc/passwd
etsii /etc/passwd:stä käyttäjät joiden UID on nolla.

awk -F'[^[:alpha:]]*' '{ print $3 }'
tulostaa jokaisen rivin kolmannen (kirjaimista koostuvan) sanan.

Olkoon tiedostossa sivutettua tekstiä, jokaisen sivun lopussa formfeed (control-L). Halutaan tulostaa jokaisen sivun ensimmäinen rivi:
awk 'BEGIN{ FS="\n"; RS="\f" } { print $1 }'

8.5  Muuttujat

Muuttujat voivat olla joko luku- tai merkkijonoarvoisia. Muuttujan tyyppiä ei määritellä erikseen vaan se määräytyy muuttujan arvon (sisällön) perusteella, ja voi muuttua aina kun muuttujan arvokin muuttuu. Muuttujia ei tarvitse alustaa erikseen, sillä kaikki awkissa esiintyvät muuttujat on oletusarvoisesti alustettu tyhjiksi (lukuna käytettäessä tyhjä toimii nollana). Kaikki lukumuuttujat ovat liukulukuja.

Muuttujaa voi käyttää lukuna vaikka sitä olisikin aikaisemmin käytetty merkkijonona (merkkijono jonka alusta ei lukua löydy tulkitaan nollaksi) ja päinvastoin (CONVFMT:n määräämässä formaatissa, ks. 8.5.1).

Muuttujien nimet saavat sisältää sarjan kirjaimia, numeroita ja alaviivoja (_). Muuttujan nimi ei kuitenkaan saa alkaa numerolla. Isoilla ja pienillä kirjaimilla on oma merkityksensä eli a ja A ovat eri muuttujia. (Huomaa että normaaleissa muuttujaviittauksissa ei käytetä dollarimerkkiä.)

Esim. tulostetaan rivit joiden ensimmäinen kenttä on sama kuin ensimmäisellä rivillä:

awk 'NR==1 { key=$1 } $1 == key'

8.5.1  Systeemimuuttujat

Awk tuntee joukon valmiiksi määriteltyjä ns. systeemimuuttujia, joilla voi toisaalta vaikuttaa syötön ja tulostuksen käsittelyyn ja joidenkin käskyjen toimintaan ja toisaalta saada tietoa mm. käsiteltävänä olevasta datasta. Osa systeemimuuttujista on tarkoitettu vain luettaviksi, ja vaikka niiden arvoja voikin muuttaa, se ei yleensä ole järkevää ja tulokset voivat yllättää.

POSIX määrittelee awkille seuraavat systeemimuuttujat:

ARGC
ARGV-taulukon koko.

ARGV
Komentoriviargumentit taulukkona, poislukien optiot ja awk-ohjelma.

CONVFMT2
Formaatti liukulukujen merkkijonomuunnoksiin muuten kuin tulostuskäskyissä, oletus %.6g. Ei sovelleta kokonaislukuihin.

ENVIRON1
Ympäristömuuttujat taulukkona (indeksinä muuttujan nimi).

FILENAME1
Käsiteltävänä olevan syöttötiedoston nimi. BEGIN-osassa arvo määrittelemätön, END-osassa viimeksi käsitellyn tiedoston nimi.

FNR1
Tietuenumero käsiteltävänä olevassa tiedostossa. BEGIN-osassa nolla, END-osassa viimeksi käsitellyn tietueen numero.

FS2
Kenttäerotin syötössä (field separator). Oletuksena välilyönti, jolla on erikoismerkitys: alkutyhjät ohitetaan ja erottimina käytetään yhtä tai useampaa peräkkäistä tyhjää (= välilyöntiä tai tabulaattoria). Muuten mikä tahansa yksittäinen merkki tarkoittaa sitä itseään, ja useampimerkkinen tulkitaan EREksi.

NF1
Kenttien määrä nykyisessä syöttötietueessa. BEGIN-osassa määrittelemätön, END-osassa siihen viimeksi jäänyt arvo (ellei getlineä ole käytetty ilman muuttuja-argumenttia, ks. 8.7.3).

NR1
Tietuenumero syötteen alusta laskien (kaikissa tiedostoissa yhteensä). BEGIN-osassa nolla, END-osassa viimeksi käsitellyn tietueen numero.

OFMT2
Oletusformaatti liukulukujen merkkijonomuunnoksiin tulostuskäskyissä. Oletusarvo on %.6g. Ei sovelleta kokonaislukuihin.

OFS2
Tulostuksessa käytettävä kenttäerotin. Oletusarvo on välilyönti.

ORS2
Tulostuksessa käytettävä tietue-erotin. Oletusarvo on rivinvaihto.

RLENGTH1
match()-funktion löytämän merkkijonon pituus (ks. 8.10).

RS2
Syötössä käytettävä tietue-erotin. Oletusarvo on rivinvaihto (newline). Erikoistapauksena tyhjä merkkijono tarkoittaa yhtä tai useampaa peräkkäistä tyhjää riviä. RS:ssä saa standardi-awkissa olla enintään yksi merkki.

RSTART1
match()-funktion löytämän merkkijono alkukohta (ks. 8.10).

SUBSEP2
Indeksien erotin moniulotteisissa taulukoissa (ks. 8.5.3).

1 Ei yleensä kannata muuttaa suoraan.
2 Yleensä asetetaan vain kerran (BEGIN-osassa).

Esim. seuraavat ovat ekvivalentteja:

awk -F: '{ print $3 }'
awk 'BEGIN{FS=":"} { print $3 }

Esim. lisätään jokaisen .c-tarkenteisen tiedoston alkuun kommenttina tiedoston nimi:

for i in *.c ;do
 awk 'NR==1 { print "/* " FILENAME " */" }
    { print }' $i >$i.bak &&
 mv $i.bak $i
done

8.5.2  Taulukot

Awkin taulukot eroavat useimmista perinteisistä ohjelmointikielistä siinä, että indekseinä ei käytetä kokonaislukuja vaan merkkijonoja (usein puhutaan assosiatiivisista taulukoista).

Taulukkoa ei myöskään tarvitse erikseen luoda, riittää kun sijoittaa taulukon alkiolle arvon. Taulukon alkioihin viitataan syntaksilla array[index].

Esim. taulu["Ma"] = "Maanantai"
print taulu["Ma"]

Olemattomaan alkioon viittaaminen palauttaa tyhjän merkkijonon (ja luo taulukon jos sitä ei ole, paitsi in-operaattorin kanssa).

Operaattoria in voidaan käyttää testattaessa löytyykö tietylle indeksille arvoa taulukosta syntaksilla

index in array

joka palauttaa ykkösen jos array[index] löytyy ja nollan jos ei löydy.

Taulukon luomiseen voidaan käyttää myös merkkijonofunktiota split() (ks. 8.10).

Taulukosta voidaan poistaa arvoja komennolla delete array[index].

Itse taulukkoa sen sijaan ei voi poistaa mitenkään (Gnu awkissa voi: delete array). Kerran taulukkona käytettyä nimeä ei voi sen jälkeen muulla tavoin käyttää.

Taulukkoa kokonaisuutena ei voi käyttää kuin in-operaattorin kanssa sekä funktion argumenttina. Koko taulukon kopioiminen edellyttää siten silmukkaa (ks. 8.8.4).

8.5.3  Moniulotteiset taulukot

Awk ei tunne ''oikeita'' moniulotteisia taulukoita, mutta jos taulukon indeksinä käytetään useaa pilkulla erotettua lauseketta, se tekee niistä indeksin joka käyttäytyy kuin ne olisivat erillisiä moniulotteisen taulukon indeksejä. Sisäisesti indeksi on ko. lausekkeet eroteltuna muuttujan SUBSEP arvolla.

Siis esim. a[1,2]=5 toimii kuten voisi odottaakin. Sisäisesti se on ekvivalentti muodon a[1 SUBSEP 2]=5 kanssa.

Moniulotteisen taulukon alkioiden olemassaoloa voi myös testata in-operaattorilla, paitsi rakentamalla indeksin yhdeksi em. tavalla myös laittamalla indeksit sulkuihin pilkuilla erotettuna, seuraavat tekevät saman asian:

"a" SUBSEP 1 in array
("a",1) in array

8.6  Laskutoimitukset, lausekkeet, operaattorit

Awk tuntee seuraavat, enimmäkseen C:stä tutut peruslaskutoimitus- ja sijoitusoperaattorit (ryhmiteltynä prioriteettijärjestyksessä):

operaattori merkitys assosiatiivisuus
(expr) ryhmittely -
$expr kenttäviittaus -
 
++var var=var+1 -
var++ kuten yllä mutta palauttaa vanhan arvon -
--var var=var-1 -
var-- kuten yllä mutta palauttaa vanhan arvon -
expr ^ expr potenssiinkorotus oikea
 
! expr looginen EI -
+ expr plus etumerkkinä -
- expr miinus etumerkkinä -
 
expr * expr kertolasku vasen
expr / expr jakolasku vasen
expr % expr modulus (jakojäännös) vasen
 
expr + expr yhteenlasku vasen
expr - expr vähennyslasku vasen
 
string string merkkijonojen katenointi vasen
 
expr = = expr yhtäsuuri kuin ei
expr ! = expr erisuuri kuin ei
expr < expr pienempi kuin ei
expr < = expr pienempi tai yhtäsuuri kuin ei
expr > expr suurempi kuin ei
expr > = expr suurempi tai yhtäsuuri kuin ei
string ~ ERE merkkijono vastaa mallia ei
string !~ ERE merkkijono ei vastaa mallia ei
 
expr in array taulukon jäsenyys vasen
( index ) in array moniulotteisen taulukon jäsenyys vasen
 
expr && expr looginen JA vasen
 
expr || expr looginen TAI vasen
 
expr ? expr : expr ehdollinen lauseke oikea
 
var = expr sijoitus oikea
var += expr yhteenlaskusijoitus oikea
var -= expr vähennyslaskusijoitus oikea
var *= expr kertolaskusijoitus oikea
var /= expr jakolaskusijoitus oikea
var %= expr modulussijoitus oikea
var ^ = expr potenssisijoitus oikea

C:n bittisiirto-operaattorit << ja >> puuttuvat, samoin bitti-JA, -TAI ja -XOR (ja niiden symboleille on eri merkityksiä, vrt. 8.7.4). Toisaalta C:stä poiketen kaikki vertailuoperaattorit toimivat myös merkkijonoille (merkkijonoa ja lukua vertailtaessa luku muunnetaan ensin merkkijonoksi), ja lisänä on taulukon jäsenyysoperaattori in sekä kolme uutta merkkijono-operaattoria:

Merkkijonojen katenointi: kaksi merkkijonoa peräkkäin (tarvittaessa tyhjällä erotettuna) yhdistetään (esim.  "ab" "cd" antaa tulokseksi "abcd").

~ : RegExp -vertailu, tosi jos vasemmalla puolella oleva merkkijono vastaa oikealla puolella olevaa mallia (kauttaviivoilla rajattu merkkijono tai merkkijonoarvoinen lauseke). Esim. $5 ~  /[0-9]/ on tosi, jos nykyisellä rivillä viides kenttä sisältää numeron.

!~ Edellisen negaatio. Esim. $5 !~ "[0-9]" on tosi, jos nykyisellä rivillä viides kenttä ei sisällä numeroa.

Merkkijonoja ja lukuja saa vapaasti yhdistellä, ne muunnetaan automaattisesti tarvittaessa. Merkkijono muunnetaan luvuksi kuten C:n atof()-funktio (merkkijonon alusta ohitetaan ensin tyhjät, jos sittenkään ei löydy lukua se tulkitaan nollaksi), luku merkkijonoksi muuttujan CONVFMT määräämässä formaatissa, paitsi jos se on arvoltaan kokonaisluku: silloin käytetään formaattia "\%d".

Esim. print "a" 3 * 5} tulostaisi a15.

Merkkijonoa ja lukua vertailtaessa luku muunnetaan merkkijonoksi ("2" < 12 on epätosi). Tarvittaessa luku voidaan muuttaa merkkijonoksi katenoimalla siihen tyhjä merkkijono ja merkkijono luvuksi lisäämällä siihen nolla ("2"+0 < 12 on tosi).

8.7  Syöttö ja tulostus

8.7.1  Print

Komento print tulostaa argumenttinsa (tai ilman argumentteja $0:n) OFS-muuttujan arvolla (alussa välilyönti) erotettuina. Tulostuksen muotoiluun vaikuttaa myös muuttuja OFMT, joka määrää liukulukujen tulostusformaatin (syntaksi kuten printfissä).

Haluttaessa tulostaa arvoja ilman erottimia voi paitsi muuttaa OFS:ää, käyttää hyväksi merkkijonojen katenointia, vertaa seuraavia:

{ print 1,2 }
{ OFS=""; print 1,2 }
{ print 1 2 }

8.7.2  Printf

Monimutkaisempaan tulostuksen muotoiluun on käytettävissä funktio printf:

printf formaatti [, argumentit ]

Muotoilussa käytettävät kentät on lainattu suoraan C:stä:
%[liput][kentän koko][tarkkuus]tyyppi. Normaalit merkit tulostuvat itsenään.

Alla on taulukoitu awkissa käyttökelpoiset tyyppikirjaimet ja liput:

Tyyppikirjain Merkitys
d,i Etumerkillinen desimaalikokonaisluku.
u Etumerkitön desimaalikokonaisluku.
o,O Etumerkitön oktaalikokonaisluku.
x,X Etumerkitön heksadesimaalikokonaisluku.
e,E Liukuluku muodossa [-]d.ddde[+-]dd.
f Liukuluku muodossa [-]ddd.ddd
g,G Liukuluku f-muodossa jos mahtuu, muuten e,
paitsi loppunollia desimaaliosasta ei tulosteta.
c Merkki.
s Merkkijono.
% Prosenttimerkki itse.
 
Lippu Merkitys
0 Kenttä täytetään nollilla eikä tyhjillä.
- Kenttä tasataan vasemmalle (oletus oikealle).
' ' Positiivisen etumerkin paikalle tulostetaan välilyönti.
+ Positiivisen etumerkin paikalle tulostetaan '+'.

Kentän koko on haluttu merkkipositioiden minimimäärä, desimaaliluku tai * jolloin se otetaan argumenttilistasta.

Tarkkuus on kokonaisluvuille haluttu numeromäärä (täydennetään nollilla tarvittaessa), liukuluvuille haluttu desimaalimäärä.

Huomaa että printf ei automaattisesti tulosta rivinvaihtoa (toisin kuin print), vaan se on aina tarvittaessa lisättävä formaattiin (''\n'', ks. 8.3).

Esim. { printf ("%d+%d=%d\n", $1, $2, $1+$2 }

8.7.3  Getline

Funktiolla getline voidaan lukea tietue ohi normaalin suoritusjärjestyksen.

Ilman argumentteja getline lukee seuraavan tietueen normaalista syötteestä ja asettaa kenttämuuttujat $0 jne sekä muuttujat NF, NR ja FNR.

getline var lukee seuraavan tietueen muuttujaan var. Se ei muuta kenttämuuttujia mutta asettaa FNR:n ja NR:n.

Getline palauttaa arvon 1 jos luku onnistui, 0 jos tiedosto loppui ja -1 jos tapahtui virhe.

Esim. tulostettava jokainen rivi jolla esiintyy 'Pekka' ja seuraava rivi:
awk '/Pekka/ { print; if (getline) print }'

8.7.4  Uudelleensuuntaus

Sekä print että printf tulostavat oletuksena stdout'iin, mutta ne voi tarvittaessa suunnata tiedostoon tai ohjelmalle kuten shellissä:

   print[f] ... > file
   print[f] ... >> file
   print[f] ... | command

Tiedostonimi tai komento voi olla mielivaltainen merkkijono, myös muuttuja (vakiomerkkijonon ympärille tarvitaan lainausmerkit). Muuttujaan tulostusta ei saa (mutta vrt. sprintf, ks. 8.10).

Komennon on oltava ulkoinen komento (se suoritetaan kuten execv() ilman shelliä).

Vastaavasti getline:n syötön voi uudelleensuunnata tiedostosta tai komennolta:

   getline [var] < file
   command | getline [var]

Tällöin getline ei aseta muuttujia NR ja FNR (NF:n ja $0:n kyllä jos muuttuja-argumentti puuttuu).

Sekä syötön että tulostuksen uudelleensuuntauksessa tiedosto jää auki tai komento käyntiin ja lukemista tai kirjoittamista voi jatkaa käyttämällä täsmälleen samanarvoista merkkijonoa tiedosto- tai komentonimenä uudelleensuuntauksessa. Niinpä muotoa >> tarvitaan vain jos halutaan kirjoittaa awk-ohjelman alkaessa olemassaolevan tiedoston perään (tai jos tiedosto välillä suljetaan).

Esim. tiedostossa all.data on rivin alussa käyttäjätunnuksia ja niiden perässä niihin liittyviä tilastotietoja. Kerätään kunkin tunnuksen tiedot tiedostoon nimeltä tunnus.dat:

awk '{ print > $1 ".dat" }' all.data

Standardi jättää avoimeksi mitä tapahtuu jos samaa putkea yritetään käyttää sekä syöttöön että tulostukseen, seuraava temppu saattaa toimia tai sitten ei:

print "2/3" | "bc -l"
"bc -l" | getline

Huom. Awkin uudelleensuuntaus on nimenomaan käskyjen print, printf ja getline ominaisuus, mielivaltaista käskyä ei voi uudelleensuunnata eikä uudelleensuuntauksia ketjuttaa (print "2/3" | "bc" | getline ei toimi).

8.7.5  Close()

Jos uudelleensuuntauksessa käytetty tiedosto tai komento halutaan sulkea sen voi tehdä näin:

close(string)

missä string on sama tiedostonimi tai komento jota käytettiin uudelleensuuntauksessa.

Tämä on tarpeen jos tiedosto tai komento halutaan aloittaa uudelleen alusta, tai jos tiedostokahvojen loppumisen välttämiseksi: yhtaikaa auki olevien tiedostojen ja putkien määrä voi on rajoitettu, joten ne on syytä sulkea kun niitä ei enää tarvita jos niitä käyttää vähänkin enemmän.

Esim. tiedostossa all.data on rivin alussa käyttäjätunnuksia ja niiden perässä niihin liittyviä tilastotietoja. Kerätään kunkin tunnuksen tiedot tiedostoon nimeltä tunnus.dat, ja varaudutaan siihen että tunnuksia on enemmän kuin käytettävissä olevia tiedostokahvoja:

rm -f *.dat
awk '{ print >> $1 ".dat" ; close($1 ".dat") }' all.data

8.7.6  System()

Funktio system() suorittaa parametrinä annetun komentorivin kuten C:n system(), eli olennaisesti välittää sen shellille. Arvonaan se palauttaa saamansa exit statuksen, komennon mahdollista tulostusta ei saa takaisin awkille (mutta siihen voi sisältyä uudelleensuuntaus tiedostoon josta tuloksen voi lukea; yleensä kuitenkin getline on kätevämpi jos tulostus halutaan talteen). Awk odottaa komennon suorituksen päättymisen ennenkuin suoritusta jatketaan (tai oikeammin sen käynnistävän shellin päättymistä, komennon voi jättää taustalle &:lla).

Esim.
BEGIN { if (system ("mkdir tmp") != 0 ) {
print "temporary directory creation failed!" ; exit 1
}
}

8.8  Ohjausrakenteet

Awkin ohjausrakenteet on lainattu melko suoraan C:stä, switch tosin puuttuu. Huomaa kuitenkin ehtojen monipuolisuus, for-lauseen toinen muoto sekä ehto-osan käyttö.

8.8.1  If

if (ehto)
    komento1
[else
    komento2 ]

Ehto on mielivaltainen luku- tai merkkijonoarvoinen lauseke. Jos ehto toteutuu (eli on eri kuin nolla tai ei-tyhjä), niin suoritetaan komento1. Mikäli else osa on määritelty, komento2 suoritetaan jos ehto on epätosi (nolla tai tyhjä). Mikäli komentoja on useampia on ne sijoitettava aaltosulkuihin { }.

Esim. Tulostetaan x ellei se ole nolla tai tyhjä:
if ( x ) print x
if ( x ) print x; else print "nietu"
if ( x ) { print x } else print "nietu"

Ehto voi olla myös pelkkä regexp, jolloin sitä verrataan $0:aan. Esim. tulostetaan riveistä 10-20 ne, joilla esiintyy sana ''Jussi'':
awk 'NR==10, NR==20 { if (/Jussi/) print }'

Esim. tulostetaan postikansiosta otsikot, ts. Subject: -rivit, mutta vain kuoriosista:
awk '/^From /,/^$/ { if (/^Subject:/) print }'

Jos else voisi liittyä useampaan eri if-sanaan (if (...) if (...) else ...), se liittyy viimeiseen. (Käytä aaltosulkuja moisissa rakenteissa!)

Awkissa if-lausetta tarvitaan vähemmän kuin monissa muissa ohjelmointikielissä, koska ehto-osalla voi suoraan testata samoja asioita. Esim. seuraavat tekevät saman asian:

awk '{ if ($2 > 0) print }'
awk '$2 > 0 { print }'
awk '$2 > 0'

Vastaavasti else-osan voi usein korvata next-komennolla (ks. 8.8.6).

C:stä tuttu ehto ? kyllä-arvo : ei-arvo on myös käytettävissä.

8.8.2  While

while ( ehto )
      komennot

Silmukan aluksi ehto tutkitaan ja mikäli se on tosi suoritetaan komennot. Mikäli ehto ei ole alussa tosi ei silmukan runkoa suoriteta lainkaan. Jos komentoja on useampia ne on suljettava aaltosulkuihin { }.

Esim.
i=1
while ( i <= 4 ) {
print $i
i++
}

8.8.3  Do

do
       komennot
while ( ehto )

Do-silmukan ero while-silmukkaan on siinä, että tutkittava ehto on silmukan lopussa. Tämä aiheuttaa sen että silmukassa määritellyt komennot suoritetaan ainakin kerran. Kuten while-silmukassakin, aaltosulkuja { } on käytettävä, jos suoritettavia komentoja on useampia.

8.8.4  For

For-lauseella on kaksi muotoa. Ensimmäinen on C:stä tuttu:

for ( alustus; ehto; askel )
      komennot

Silmukkaa suoritetaan niin kauan kuin ehto on tosi. Minkä tahansa osan saa jättää tyhjäksi (tyhjä ehto on aina tosi).

Esim.
for ( i = 0; ++i <= NF; ) print $i

Toinen muoto on taulukon läpikäyvä

for ( var in array)
      komennot

joka suorittaa silmukan muuttujan var käydessä läpi kaikkien taulukon array alkioiden indeksit (määräämättömässä järjestyksessä).

Esim. tulostetaan taulukko indekseineen:
for (i in t) printf "%s[%s]=%s\n","t",i,t[i]

Taulukon kopiointi käy näin:
for (i in a) b[i]=a[i]

Moniulotteisten taulukoiden läpikäyntiin ei ole vastaavaa syntaksia, mutta koska ne ovat sisäisesti yksiulotteisia, ne voi käydä läpi yhdellä silmukkamuuttujalla. Esim.

BEGIN {
 SUBSEP=","
 n=3
 for (i=1; ++i<n; ) {
   for (j=1; ++j<=n; ) a[i,j]=0
 }
 ...
 for (k in a) printf "a[%s]=%s\n", k, a[k]
}

8.8.5  Break ja continue

Käsky break hyppää ulos sisimmästä while-, do- tai for-silmukasta, ja continue hyppää silmukan alkuun kuten C:ssä. Monesta sisäkkäisestä silmukasta ei pääse suoraan ulos.

8.8.6  Next

Käsky next lopettaa käsiteltävän olevan tietueen käsittelyn ja hyppää awk-ohjelman alkuun (ei BEGIN-osaan).

Usein next-komennolla voi välttää turhia ehtoja ja nopeuttaa ohjelmaa paljonkin. Esim. kerätään tiedoston #-alkuiset rivit tiedostoon comments ja muut rivit tiedostoon action:

awk '/^#/{ print > "comments" ; next }
{ print > "action" }'

8.8.7  Exit

Käsky exit lopettaa syötön käsittelyn ja hyppää mahdolliseen END-osaan, paitsi END-osan sisällä se lopettaa suorituksen välittömästi.

Argumenttina voidaan antaa exit status 0-255 (END-osan sisällä tapahtuva virhe tai toinen exit voi sen vielä muuttaa).

8.9  Matemaattiset funktiot

Awk tuntee seuraavan (varsin suppean) joukon matemaattisia perusfunktioita:

cos(x)
kosini (x radiaaneissa).

sin(x)
sini (x radiaaneissa).

exp(x)
ex (luonnollinen antilogaritmi).

log(x)
luonnollinen logaritmi.

int(x)
kokonaisosa.

sqrt(x)
neliöjuuri.

atan2(y,x)
y/x:n arcustangentti väliltä [-p, p].

rand()
Palauttaa pseudosatunnaisluvun r , missä 0 <= r < 1.

srand(x)
Alustaa uuden siemenluvun rand()-funktiolle. Mikäli siemenlukua ei alusteta, käytetään siemenlukuna aikaa. Palauttaa vanhan siemenluvun.

Esim. piirretään sinikäyrä merkkigrafiikalla:

#! /bin/awk -f
BEGIN{ PI = 4 * atan2(1,1)
  for (i = 0; i < 2*PI; i += 0.1) 
    printf "%*c\n", sin(i) * 38 + 40, "*"
}

8.10  Merkkijonofunktiot

Seuraavassa on lueteltu awkin merkkijonofunktiot. Huomaa että monilla on sivuvaikutuksia, ts. ne muuttavat argumenttejaan.

gsub(r,s,t)
Vaihtaa jonon s kaikkiin merkkijonomallin r osumiin jonossa t. Palauttaa suoritettujen vaihtojen määrän. Korvausjonossa & tarkoittaa korvattavaa merkkijonoa. Mikäli parametri t puuttuu käytetään $0:aa.

index(s,t)
Palauttaa merkkijonon t paikan merkkijonossa s tai nollan mikäli jonoa t ei löydy jonosta s.

length(s)
Palauttaa jonon s pituuden, ilman parametriä palauttaa $0:n pituuden.

match(s,r)
Palauttaa paikan jonossa s josta merkkijonomalli r alkaa tai nollan mikäli merkkijonomallia r ei löydy. Asettaa arvot systeemimuuttujille RSTART (sama kuin palautettu arvo) ja RLENGTH (löydetyn merkkijonnon pituus, tai -1).

split(s,a,sep)
Jakaa merkkijonon s taulokoksi a käyttäen kenttäerottimena parametriä sep, jos parametri sep puuttuu käytetään muuttujan FS arvoa kenttä erottimena. Palauttaa taulukon alkioiden lukumäärän.

sprintf(fmt,expr,...)
Formatoi expr-lauseet fmtn määräämään asuun. Palauttaa tuloksen merkkijonona.

sub(r,s,t)
Vaihtaa jonon s ensimmäisen merkkijonomalli r osuman paikalle jonossa t. Mikäli vaihto onnistuu palauttaa ykkösen, muuten nollan. Korvausjonossa & tarkoittaa korvattavaa merkkijonoa. Mikäli parametri t puuttuu käytetään $0:aa.

substr(s,p,n)
Palauttaa alimerkkijonon merkkijonosta s alkaen paikasta p maksimissaan pituuteen n asti. Mikäli parametri n puuttuu palautetaan loppujono.

tolower(s)
Muuttaa kaikki isot kirjaimet pieniksi jonossa s ja palauttaa uuden jonon.

toupper(s)
Muuttaa kaikki pienet kirjaimet isoiksi jonossa s ja palauttaa uuden jonon.

Esim. muutetaan merkkijonon (muuttujassa name) ensimmäinen kirjain isoksi ja loput pieniksi:
Name = toupper(substr(name,1,1)) tolower(substr(name,2))

Esim. muutetaan ä:t ae:ksi ja ö:t oe:ksi $0:ssa:
gsub("ä","ae"); gsub("ö","oe")

Esim. tutkitaan onko merkkijonossa mahdollisesti olevan yhtäsuuruusmerkin perässä lainausmerkki:
if (match(string,"=")) {
if (substr(string, RSTART+1, 1) ~ /[\"']/) ...

Esim. lasketaan PATHin kussakin komponentissa olevien suorituskelpoisten ohjelmien lukumäärä, ja tulostetaan ne suuruusjärjestyksessä lukumäärän mukaan:

#! /bin/awk -f
BEGIN{
 split(ENVIRON["PATH"],dirs,":")
 for (i in dirs) {
  cmd="ls -l " dirs[i]
  while (cmd | getline) 
    if (/^-..x/) progs[i]++
  close (cmd)
 }
 for (i in dirs) print dirs[i], progs[i] | "sort -k2n"
}

tai

#! /bin/awk -f
BEGIN{
 split(ENVIRON["PATH"],dirs,":")
 for (i in dirs) {
  cmd="ls -l " dirs[i]
  progs=0
  while (cmd | getline && /^-..x/) progs++
  close (cmd)
  print dirs[i], progs | "sort -k2n"
 }
}

8.11  Omien funktioiden määrittely

Funktioita voi awkissa määritellä seuraavasti:

function funktion_nimi (parametrilista) {
komentoja
}

missä parametrilista on (mahdollisesti tyhjä) lista muodollisten parametrien nimiä.

Funktiota kutsutaan sitten tyyliin funktion_nimi(args). Kutsussa funktion nimen ja vasemman sulun välissä ei saa olla tyhjää.

Funktiomäärittelyt pitää sijoittaa varsinaisten ehto/toiminto-osien ulkopuolelle (yleensä muttei välttämättä ohjelman alkuun tai loppuun).

Funktio voi sisältää return-lauseen: return expr
Tällöin funktio palauttaa arvon expr. Ilman expr-osaa tai ilman return-käskyä funktio palaa ilman ennustettavaa arvoa.

Funktion nimenä ei saa käyttää muuttujan tai sen oman parametrin nimeä.
Funktiot voivat kutsua toisiaan ja itseäänkin rekursiivisesti.

Esim. määritellään puuttuvat trigonometriset funktiot:

function tan(x) { return sin(x)/cos(x) }
function asin(x) { return atan2(x, sqrt(1-x*x)) }
function acos(x) { return atan2(sqrt(1-x*x), x) }
function atan(x) { return atan2(x,1) }

Esim. kertoman laskeminen rekursiivisesti:
function fact(n) { if (n<2) return 1; else return n*fact(n-1) }

Jos funktion kutsussa on vähemmän argumentteja kuin parametrilistassa on parametrejä, loput täydennetään tyhjiksi (nolliksi) ilman virhettä. Jos argumentteja on liikaa, voi sen sijaan tulla virheilmoitus.

Parametrit ovat lokaaleja funktion sisällä, kaikki muut muuttujat ovat globaaleja. Jos halutaan lokaaleja muuttujia, sellaisina voidaan käyttää ylimääräisiä parametreja. Tällöin ne on tapana laittaa omalle rivilleen ja kommentoida, esim. kertoman laskeminen iteratiivisesti:

function fact(n,\
       i,result)  # local variables
{
  result=1
  for (i=1; ++i<=n; ) result *= i
  return result
}

Parametri voi olla taulukko, ilman eri määritystä: riittää kun sitä käyttää funktion sisällä taulukkona. Taulukkoparametria täytyy kutsussa vastata taulukkoargumentti (se voi myös puuttua, jolloin siihen automaattisesti täydennetään tyhjä taulukko). Taulukko välittyy funktiolle referenssinä, ts. taulukkoparametrin alkion muuttaminen funktiossa muuttaa vastaavaa globaalia taulukkoa. Taulukkoa ei voi palauttaa funktion arvona.

Esim. yksikkömatriisin luonti:

# create identity matrix of size n
function identity_matrix(a,n,\
             i,j)   # local counters
{
 for (i=1,n) {
   for (j=1,n) {
    a[i,j] = (i==j ? 1 : 0)
   }
 }
}

8.12  Awkin versioista

Edellä kuvattu POSIXin standardoima awk on laajempi kuin alkuperäinen. Tunnetuimpia versioita ovat nawk, johon POSIX awk perustuu, ja Gnu awk (gawk).

Seuraavat puuttuvat alkuperäisestä mutta ovat jo nawkissa:

Delete do function return atan2 cos sin rand srand gsub sub match close system FNR ARGC ARGV RSTART RLENGTH SUBSEP ?: ^ sekä ERE:n käyttö FS-muuttujassa ja split()-funktiossa.

Seuraavat ovat useissa hiukan uudemmissa versioissa:

Usean -f-option käyttö, -v, ENVIRON, toupper, tolower, lisää formaatteja printf'iin.

POSIXin tuoma uudistus on CONVFMT, aikaisemmissa versioissa OFMT:tä käytettiin siihenkin. POSIX myös täsmensi joitakin aikaisemmin epämääräisiä asioita, kuten milloin muuttujan tyyppi vaihtuu. (Esim. joissakin versioissa muuttujan tyyppi muuttuu kun siihen viitataankin, mikä aiheuttaa joskus hämmästyttäviä sivuvaikutuksia.)

Gnu awk on olennaisesti POSIX awk johon on lisätty iso joukko laajennuksia. Niitä ei tässä käsitellä sen enempää, mutta mainittakoon optio --posix, joka yrittää tehdä gawkista POSIX-yhteensopivan (poistaa yhteensopimattomat laajennukset).

Mainittakoon vielä että monissa vanhoissa awkeissa -Ft asettaa kenttäerottimeksi t-kirjaimen asemesta tabulaattorin.

Useimmissa moderneissa järjestelmissä awk on kutakuinkin POSIX-yhteensopiva. Erityisenä poikkeuksena mainittakoon Solaris, jossa /bin/awk on yhä alkuperäisen määrityksen mukainen, ja sen lisäksi on erikseen sekä nawk että /usr/xpg4/bin/awk, jota on laajennettu POSIXin mukaiseksi.

8.13  Esimerkkejä

8.14  Awk vs. sed

Awk ja sed ovat samantyyppisiä ja joskus on vaikea päättää kumpaa käyttäisi. Kannattaa myös muistaa grep, tr ja cut. Seuraavassa valinta-apua.

Edellinen: 7. sed


File translated from TEX by TTH, version 1.98.
On 17 May 2001, 18:14.