Unix ja shell-ohjelmointi 2001, demo 3 Unix ja shell-ohjelmointi 2001, demo 3 mallivastaukset

  1. find /var -type f \( -perm o+w -o \( \( -group staff \
   	-o -group users \) -perm g+w \) \)
   
  2. find ~/tmp \( -type d -name keep -prune \) \
   	-o \( -type f -atime +7 -exec rm {} \; \)
   
   tai
   find ~ -type f -atime +7 | grep -v /keep/ | xargs rm -f 
   
   Kumpikaan noista ei poista hakemistoja (tehtävä oli siinä ehkä hiukan epäselvä).

  3. #! /bin/sh
   cd $1
   find . ! \( -name '*.o' -o -name a.out -o -name core \) |
   while read p ;do
    if [ -d $p ] ;then mkdir -- $2/$p
    else cp -- $p $2/$p 
    fi
   done
   

 1. Tehtävänmäärittely oli hieman tulkinnanvarainen loppujen käsittelyn suhteen, tarkoitus oli että argumenttien loputtua tehdään vielä yksi tiedosto johon jämät jäävät.

  #! /bin/sh
  
  prefix=x
  while getopts :i:s: opt
   do case "$opt" in
    i) exec <"$OPTARG" ;;
    s) prefix="$OPTARG" ;;
    ?) echo "invalid option -$OPTARG" >&2
    exit 1 ;;
   esac
  done
  shift $((OPTIND - 1))
  
  case "$*" in
   *[!0-9\ ]*) echo "invalid argument" >&2 
  	exit 2;;
  esac
  
  count=1
  while [ $# -gt 0 ] ;do
   lines=$1
   while [ "$lines" -ne 0 ] && read -r line ;do
    printf "%s\n" "$line"
    lines=$((lines-1))
   done >$prefix.$count
   count=$((count+1))
   shift
  done
  cat >$prefix.$count
  
  exit 0
  

  Tämä onnistuu sediä käyttäen paljon nopeammin (jopa 100 kertaa!):

  #! /bin/sh
  
  prefix=x
  while getopts :i:s: opt
  do
   case "$opt" in
    i) exec <"$OPTARG" ;;
    s) prefix="$OPTARG" ;;
    ?) echo "invalid option -$OPTARG" >&2
     exit 1 ;;
   esac
  done
  shift $((OPTIND - 1))
  
  count=1
  END=0
  CMD=
  for i in "$@" ;do
   case "$i" in
    *[!0-9]*) printf "invalid argument: '%s'\n" "$i" >&2 
  	   exit 2;;
   esac
   START=$((END+1))
   END=$((START + i - 1))
   CMD="$CMD
  ${START},${END}w $prefix.$count"
   count=$((count+1))
  done
  CMD="$CMD
  $((END+1)),\$w $prefix.$count"
  
  sed -n "$CMD"
  
  exit 0
  
  Tuo saattaa tosin epäonnistua jos tiedosto pitää jakaa yli 9 osaan (riippuu sedin versiosta).

 2. Tässä on luontevinta käyttää evalia:
  #! /bin/sh
  while getopts :i:o: opt
  do case "$opt" in
   i) exec <"$OPTARG" ;;
   o) exec >"$OPTARG" ;;
  esac
  done
  shift $((OPTIND - 1))
  
  OLDIFS="$IFS"
  IFS='|' 
  line="$*"
  IFS="$OLDIFS"
  eval "$line"
  exit 0
  

  mutta käy se ilmankin:

  #! /bin/sh
  while getopts :i:o: opt
  do case "$opt" in
   i) exec <"$OPTARG" ;;
   o) exec >"$OPTARG" ;;
  esac
  done
  shift $((OPTIND - 1))
  ${1:-cat} | ${2:-cat} | ${3:-cat} |
  ${4:-cat} | ${5:-cat} | ${6:-cat} |
  ${7:-cat} | ${8:-cat} | ${9:-cat}
  
  Tämä on sikäli huono ratkaisu että se käynnistää turhia prosesseja.

  1. #! /bin/sh
   oldid=
   oldpw=
   olduid=
   oldgid=
   oldname=
   oldjunk=
   sort -t: -k1,1 -k3,3 -k5,5 $1 $2 |
   while IFS=: read id pw uid gid name junk
   do
    if [ "$id" = "$oldid" ] && [ "$uid:$name" != "$olduid:$oldname" ]
    then
     printf "%s:%s:%s:%s:%s:%s\n" "$oldid" "$oldpw" "$olduid" "$oldgid" "$oldname" "$oldjunk"
     printf "%s:%s:%s:%s:%s:%s\n" "$id" "$pw" "$uid" "$gid" "$name" "$junk"
    fi
    oldid="$id"
    oldpw="$pw"
    olduid="$uid"
    oldgid="$gid"
    oldname="$name"
    oldjunk="$junk"
   done
   

  2. #! /bin/sh
   TMP1=pw1$$
   TMP2=pw2$$
   sort -t: -o $TMP1 $1 
   sort -t: -o $TMP2 $2 
   join -t: -o 1.1,1.3,1.5,2.3,2.5 $TMP1 $TMP2 |
   while IFS=: read id uid1 name1 uid2 name2 ;do
    if [ "$uid1" != "$uid2" ] || [ "$name1" != "$name2" ]
    then printf "%s,%s,%s,%s,%s\n" "$id" "$uid1" "$name1" "$uid2" "$name2" 
    fi
   done
   rm $TMP1 $TMP2
   
   tai
   #! /bin/sh
   TMP1=pw1$$
   trap "rm $TMP1" 0
   sort -t: -o $TMP1 $1 
   sort -t: $2 |
   join -t: -o 1.1,1.3,1.5,2.3,2.5 $TMP1 - |
   grep -v '.*:\(.*\):\(.*\):\1:\2$' |
   tr : ,
   

 3. Käyttäen bc:tä ja jokaiselle luvulle omaa lukkotiedostoa:
  #! /bin/sh
  case "$1" in
   *[!0-9]*|'') printf "'%s' is not an integer.\n" "$1" >&2
  	exit 1 ;;
  esac
  
  MYDIR=./fact
  DATAFILE=fact.$1
  LOCKFILE=$DATAFILE.lock
  mkdir -p $MYDIR 
  cd $MYDIR
  
  set -C
  until >$LOCKFILE
  do sleep 5
  done
  trap "rm -f $LOCKFILE" 0
  
  if [ ! -f $DATAFILE ]
  then
   fact=$(printf "f=1;for (i=2; i<=%s; i++) f=f*i; f\n" $1 | bc)
   count=0
  else
   read junk junk fact junk count junk <$DATAFILE
  fi
  count=$((count+1))
  
  printf "%s! = %s computed %d times before\n" "$1" "$fact" "$count" | tee $DATAFILE
  
  exit 0
  

  tai käyttäen vain shellin aritmetiikkaa (joka rajoittaa toiminnan 12:een) ja yhtä tiedostoa kaikille luvuille:

  #! /bin/sh
  case "$1" in
   *[!0-9]*|'') printf "'%s' is not an integer.\n" "$1" >&2
  	exit 1 ;;
  esac
  LIMIT=12
  if [ $1 -gt $LIMIT ] ;then
   printf "Sorry, I can't handle numbers bigger than %d.\n" $LIMIT >&2
   exit 2
  fi
  
  MYDIR=./fact
  DATAFILE=factors
  LOCKFILE=$DATAFILE.lock
  TMPFILE=$DATAFILE.tmp
  mkdir -p $MYDIR 
  cd $MYDIR
  
  set -C
  until >$LOCKFILE
  do sleep 5
  done
  trap "rm -f $LOCKFILE" 0
  
  [ -f $DATAFILE ] || printf "0 1 0\n" >$DATAFILE
  
  exec 3>&1 <$DATAFILE >$TMPFILE
  while read number factorial count 
  do
   last=$number
   lastfact=$factorial
   if [ $number = $1 ] ; then
    printf "%d! = %d, computed %d times before\n" $1 $factorial $count >&3
    count=$((count+1))
   fi
   printf "%d %d %d\n" $number $factorial $count
  done 
  
  number=$((last+1))
  factorial=$lastfact
  
  if [ $number -lt $1 ] ;then
   while [ $number -lt $1 ] ;do
    factorial=$((factorial * number))
    printf "%d %d %d\n" $number $factorial 0
    number=$((number+1))
   done 
   factorial=$((factorial * number))
   printf "%d %d %d\n" $number $factorial 1 
   printf "%d! = %d, computed %d times before\n" $1 $factorial $count >&3
  fi 
  
  mv $TMPFILE $DATAFILE
  
  exit 0
  

 4. #! /bin/sh
  # daemon starter/stopper script
  abort() {
   printf "%s: %s\n" "$0" "$1" >&2
   exit ${2:-1}
  }
  set -a
  MYDIR=/tmp/puu
  PIPE=$MYDIR/pipe
  PIDFILE=$MYDIR/pid
  DAEMON=./6daemon
  mkdir -p $MYDIR || abort "cannot create $MYDIR" 1
  
  case "$1" in
   start)
  	[ -f $PIDFILE ] && kill -0 $(cat $PIDFILE) &&
  		abort "daemon already running" 7
  	rm -f $PIPE
  	mkfifo $PIPE || abort "cannot create FIFO $PIPE" 2
  	[ -x $DAEMON ] || abort "can't start daemon ($DAEMON)" 3
  	nohup $DAEMON >&- &
  	PID=$!
  	printf "%d\n" $PID >$PIDFILE
  	;;
   stop) [ -f $PIDFILE ] || 
  		abort "can't find daemon (already dead?)" 4
  	PID=$(cat $PIDFILE)
  	kill $PID || abort "couldn't kill daemon (pid $PID)" 5
  	;;
  esac
  exit 0
  
  
  #! /bin/sh
  # daemon script
  trap "rm -f $PIPE $PIDFILE" 0
  while true ;do 
    DATE=$(date)
    echo $DATE>$PIPE 
  done
  # exits only by signal
  


File translated from TEX by TTH, version 1.98.
On 7 Feb 2001, 18:52.