Unix ja shell-ohjelmointi 2001, demo 5 Unix ja shell-ohjelmointi 2001, demo 5 mallivastaukset

  1. #! /bin/sh
   wc "$@" |
   awk '{ printf "%.1f characters, %.1f words per line\n", $3/$1, $2/$1 }'
   
   Pelkästään awkillakin se sujuu, etenkin jos halutaan muuttaa sanan määritelmää, esim.
   #! /bin/awk -f
   BEGIN { FS="[^-[:alpha:]]+" }
   { c += length()+1; w += NF - (!$1) - (!$NF) }
   END { printf "%.1f characters, %.1f words per line\n", c/NR, w/NR }
   

  2. Tässä oli hieman tulkinnanvaraista mitä 'kirjain' tarkoittaa, seuraava ei laske välimerkkejä ja samaistaa isot ja pienet kirjaimet:
   #! /bin/awk -f
   { for (i=1; i<=length(); ++i) {
     c=toupper(substr($0,i,1))
     if (c ~ /[[:alpha:]]/ ) {
      n[c]++ 
      total++
     }
    }
   }
   END { for (c in n) printf "%c %.2f%%\n", c, n[c]/total*100 | "sort" }
   

  3. Huomaa että jos rivin alussa on erotin ja erotin on muu kuin välilyönti, ensimmäiseksi kentäksi tulee tyhjä, samoin viimeinen jos lopussa on erotin.
   #! /bin/sh
   FS=$1 ; shift
   awk -F"$FS" 'NF { t += NF-1 } END { print t }' "$@"
   

  4. Tässäkin 'sanan' määritelmä oli jätetty auki, seuraavassa sanassa sallitaan vain kirjaimia ja tavuviivoja:
   #! /bin/sh
   awk '
   BEGIN { FS="[^-[:alpha:]]+" }
   { for (i=0; ++i<=NF;) if ($i) { n[$i]++; total++ } }
   END {
     for (i in n)
      printf "%s %d %.3f%%\n",i,n[i],n[i]/total*100 }
   ' | sort -k2,2n | tail
   

  1. Tässä tehtävässä oli heikkoutena se että last-komennon tulostusformaatti vaihtelee eri koneissa. Päivämäärän voi kuitenkin aina löytää etsimällä viikonpäivää toisesta kentästä alkaen.
   #! /bin/sh
   last "$@" | 
   awk '
   $1 !~ /^([a-z]|$)|reboot|date/ && $2 !~ "begins" { 
    for (i=1; $++i !~ /Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun/ ;)
     ;
    date=$(i+2) " " $(i+3)
    if (olddate && date != olddate) {
      print olddate ":", total
      total=0
    }
    olddate=date
    ++total
   }
   END { print olddate ":", total }'
   

  2. #! /bin/sh
   last "$@" | 
   awk '
   $1 !~ /^[^a-z]|reboot|date/ && $2 != "begins" { 
    for (i=1; $++i !~ /Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun/ ;) 
     ;
    month=$(i+2)
    if (oldmonth && month != oldmonth) {
      print oldmonth ":",total
      total=0
    }
    oldmonth=month
    total++
   }
   END { print oldmonth ":" , total }'
   

  3. #! /bin/sh
   last "$@" | 
   awk '
   /^$/ { exit }
   $1 !~ /^(reboot|date)$/ { t[$1]++ }
   END { for (u in t) print u,t[u] }'
   

  4. Olennainen seikka tässä oli eri käyttäjien laskeminen, ts. saman käyttäjän eri logineita ei lasketa erikseen.
   #! /bin/sh
   # average number of different users logging in on each weekday
   # assuming there's at least one login per day
   last "$@" | 
   awk '
   !NF { exit }
   
   { for (i=1; $++i !~ /Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun/ && i<=NF;) 
      ;
     date=$(i+1) $(i+2)
     if (date != olddate) {
      if (wday) {  
       for (u in users) {
   	  delete users[u] 
   	  ++daily[wday]
       }
       ++count[wday]
      }
      olddate=date
      wday=$i
     }
   }
   
   $1 !~ /^(reboot|date)$/ { users[$1]=1 }
   
   END { 
    ++count[wday]
    for (d in daily)
     printf "%s: %d total in %d dates, %.2f average\n", 
   	d, daily[d], count[d], daily[d]/count[d]
   }'
   

   Jos välipäivät (ilman yhtään loginia) halutaan laskea, tehtävä on olennaisesti vaikeampi. Seuraava versio toimii kunhan joka viikko on ainakin yksi login:

   #! /bin/sh
   # average number of different users logging in on each weekday
   # assuming there's at least one login _every week_.
   last "$@" | 
   awk '
   BEGIN {
    prevday["Mon"]="Sun"
    prevday["Tue"]="Mon"
    prevday["Wed"]="Tue"
    prevday["Thu"]="Wed"
    prevday["Fri"]="Thu"
    prevday["Sat"]="Fri"
    prevday["Sun"]="Sat"
   }
   
   ! NF { exit }
   
   {
    for (i=1; $++i !~ /Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun/ ;) 
     ;
    date=$(i+1) $(i+2)
    if (date != olddate) {
     if (wday) {
   	for (u in users) {
   	  delete users[u]
   	  ++daily[wday]
   	}
   	++count[wday]
   	while ($i != prevday[wday]) {
   	  wday=prevday[wday]
   	  count[wday]++
   	}
     }
     olddate=date
     wday=$i
    }
   }
   
   $1 !~ /^(reboot|date)$/ { users[$1]=1 }
   
   END {
    ++count[wday]
    for (d in daily)
     printf "%s: %d total in %d dates, %.2f average\n",
   	d,daily[d],count[d],daily[d]/count[d]
   }'
   
   Periaatteessa samalla logiikalla saisi käsitellyksi alle kuukauden tai alle vuodenkin loginittomat jaksot (yli 5 vuoden katkoja ei teoriassakaan enää voi aina hoitaa oikein).

  1. #!/bin/sh
   sort -t: -k3n /etc/passwd |
   awk -F: -v limit=${1:-499} '
   BEGIN { last=limit }
   {  if ($3 <= limit) next
     if ($3 > last+1) { exit }
     last=$3
   }
   END { print last+1 }'
   

   tai

   #!/bin/awk -f
   BEGIN { 
    FS=":" 
    limit=499
    if (ARGV[1]) limit=ARGV[1]
    ARGC=1
    last=limit
    while ("sort -t: -k3n /etc/passwd" | getline) {
     if ($3 <= limit) continue
     if ($3 > last+1) { exit }
     last=$3
    }
   }
   END { print last+1 }
   

  2. #! /bin/awk -f
   { for (i=0; ++i <= NF;) t[NR,i]=$i }
   END { 
    for (i=0; ++i <= NF;) {
     for (j=0; ++j <= NR;) printf " %d",t[j,i]
     printf "\n"
    }
   }
   

 1. #! /bin/awk -f
  $1 == "%DEFINE" {
   name=$2
   sub("^" $1 "[ \t]*" $2 "[ \t]*","")
   values[name]=$0
   next
  }
  { for (macro in values) gsub("%" macro "%",values[macro])
   print
  }
  

 2. #! /bin/awk -f
  BEGIN{
   if (ARGV[1] !~ /^([0-9]+\.)?([0-9]+\.)?([0-9]+)(\.[0-9]+-[0-9]+)?$/) {
    printf "invalid argument"
    exit 1
   } 
   n=split(ARGV[1],a,"[.]")
   if (split(a[n],r,"-")<2) { r[1]=25; r[2]=255; ++n }
   if (n==2) { Cnet="130.234." a[1] }
   else if (n==3) { Cnet="130." a[1] "." a[2] }
   else { Cnet=a[1] "." a[2] "." a[3] }
   ARGV[1]=""
   if (!ARGV[2]) ARGV[1]="-"
  }
  
  /^;/{ next }
  /^[a-zA-Z]/{ hostname = $1 }
  /^[ \t]/{ $0 = hostname " " $0 }
  $2 == "IN" && $3 =="A" { used[$4]=1 }
  END{
   for (c=r[1]; c<=r[2]; ++c) {
    ip=Cnet "." c
    if (!(ip in used)) print ip
   }
  }
  
  

  tai

  #! /bin/sh 
  
  case $1 in
   [!0-9]*) Cnet=130.234.164; Range=25-128;;
   *.*.*.*) Cnet=${1%.*}; Range=${1##*.} ; shift ;;
   *.*.*)  Cnet=$1; Range=25-128 ; shift;;
   *.*)   Cnet=130.234.${1%.*}; Range=${1#*.} ; shift;;
   ?*)   Cnet=130.234.$1; Range=25-128 ;shift ;;
   *)    Cnet=130.234.164; Range=25-128 ;;
  esac
  
  Start=${Range%-*}
  Stop=${Range#*-}
  
  awk -v Cnet=$Cnet '
  /^;/{ next }
  /^[a-zA-Z]/{ hostname = $1 }
  /^[ \t]/{ $0 = hostname " " $0 }
  $2 $3 == "INA" { print $4 }' "${@:-it.hosts}" >usedIPs
  
  awk 'BEGIN{ for (c='$Start'; c<='$Stop'; ++c) print "'$Cnet'." c }' |
  grep -vxf usedIPs
  

 3. #! /bin/awk -f
  $1 == "KEY" { keys[$2]=$3 }
  keys[$1] { 
  	for (i=0; ++i<=keys[$1] ;) printf "%s ",$i
      printf "\n" }
  


File translated from TEX by TTH, version 1.98.
On 21 Feb 2001, 18:53.