Projektisopimus

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen opiskelijat voivat hyödyntää dokumenttipohjaa laatiessaan Sovellusprojektien projektisopimusta. Sopimusmallissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman monia kyseisten opiskelijaprojektien projektisopimuksissa esiintyviä sisällöllisiä yksityiskohtia. Koska jokainen projekti eroaa toisistaan, laadittavat sopimukset joudutaan käytännössä räätälöimään ainakin yksityiskohdiltaan. Sopimuksen laatijoiden työtä helpottamaan on kirjoitettu kursivoidulla kirjasimella ne kohdat, jotka todennäköisimmin vaativat muokkausta tai poistoa.

Sopimusmallin on laatinut ohjelmistotekniikan lehtori Jukka-Pekka Santanen. Laatija kiittää erinomaisista sopimusmallin muokkausehdotuksista Sanna Järveliniä, Anu Ikävalkoa, Visa Hiltusta ja Jouni Valjakkaa sekä Eero Tourusta, Elina Laiho-Logrenia, Antti-Juhani Kaijanahoa ja Ville Isomöttöstä.

Sopimusmallin laatija ei missään muodossa vastaa sen pohjalta laadittujen sopimusten mahdollisista virheistä. Mallia käyttävät ovat siten kokonaan itse vastuussa sen pohjalta laadituista sopimuksista.

1  Sopimuksen osapuolet

Tämän opiskelijaprojektisopimuksen (jäljempänä Sopimus) osapuolet (jäljempänä Osapuolet) ovat toimeksiantajana toimiva Euro-Huus Oy (jäljempänä Tilaaja), asettajana toimiva Jyväskylän yliopisto / tietotekniikan laitos (jäljempänä Laitos) ja toteuttajana toimivan Nörtti-projektiryhmän jäsenet (jäljempänä Ryhmä). Ryhmä koostuu seuraavista Laitoksen opiskelijoista:

Kukin Ryhmän jäsen vastaa Sopimuksen velvoitteista omasta puolestaan.

2  Määrittelyt

Sopimuksella sovitaan Laitoksen opiskelijaprojektista (jäljempänä Projekti), josta käytetään myös nimeä Nörtti-projekti. Projektin yhteydessä Ryhmän jäsenet suorittavat Sovellusprojekti-nimisen (jäljempänä Sovellusprojekti) Laitoksen opintojakson.

Sovelluksella tarkoitetaan Ryhmän Tilaajalle Projektin puitteissa toteuttamaa ajettavaa ohjelmistoa tai järjestelmää, sen sisältämiä komponentteja ja lähdekoodeja sekä ohjelmiston tai järjestelmän käyttämiä datoja ja siihen kuuluvia ohjedokumentteja. Tuloksilla tarkoitetaan Ryhmän Tilaajalle Projektin puitteissa toteuttamia Sovellusta ja dokumentteja sekä muita Projektin puitteissa toimitettavaksi sovittuja tulosaineistoja ja materiaaleja.

3  Projektin taustaa ja Sopimuksen kohde

Tilaajan rakennuselementtien suunnitteluohjelmisto (CADHUUS) koostuu elementtien ominaisuuksien ja rakenteen suunnittelusta (CADELEM) sekä rakennuselementtien pystyttämisen suunnittelusta ja ohjeistuksesta (CADLEGO). Nykyinen ohjelmisto on toteutettu C++ -ohjelmointikielellä ja ACME Graphics -grafiikkaohjelmistolla Windows-ympäristöön.

Tilaaja on parhaillaan muuntamassa rakennuselementtien suunnitteluohjelmaa Java-ohjelmointikieltä ja OpenGL-grafiikkakirjastoa käyttäen Linux-käyttöjärjestelmään. Tilaaja on jo toteuttanut elementtien suunnitteluohjelman (CADELEM) em. uuteen ympäristöön.

Ryhmä toteuttaa Projektin puitteissa Tilaajalle Sovelluksena rakennuselementtien pystytyksen suunnittelu- ja ohjeistusohjelman (CADLEGO) Java-ohjelmointikieltä ja OpenGL-grafiikkakirjastoa käyttäen Linux-käyttöjärjestelmään. Projekti koostuu seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:

4  Suunnitteludokumentit ja etusijajärjestys

Projektin läpivientiä ja toteutettavia Tuloksia kuvataan tarkemmin Projektin ensimmäisen kuuden viikon aikana Ryhmän toimesta laadittavissa seuraavissa määrittely- ja suunnitteludokumenteissa (jäljempänä Suunnitteludokumentit):

  1. Projektisuunnitelma,
  2. Vaatimusmäärittely ja
  3. Sovellussuunnitelma.
Jos Sopimuksen ja Suunnitteludokumenttien välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti Sopimusta ja sen jälkeen Suunnitteludokumentteja numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Tarvittaessa kohdassa voidaan myös mainita erilliset Sopimukseen kuuluvat liitteet.

5  Johtoryhmä ja Kokousten päätösvaltaisuus

Projektin johtoryhmään (jäljempänä Johtoryhmä) kuuluvat

· Toimi Tomeratoimialapäällikkö Tilaaja
· Harri Hakkerilaohjelmistosuunnittelija Tilaaja
· Lauri Lukiainenlehtori Laitos
· Arto Apulainenassistentti Laitos
· Tyyne Bittnäsfil. yo. Ryhmä

Johtoryhmä tulee kutsua koolle ristiriitatilanteissa sekä huomattavien Sopimusta, vaitiolosopimusta ja Tuloksia koskevien muutosten tapauksessa. Johtoryhmä kokoontuu myös tarvittaessa kenen tahansa Sopimuksessa mainitun Osapuolten edustajan pyynnöstä. Johtoryhmän tekemän päätöksen tulee olla yksimielinen tullakseen voimaan, eikä se saa olla Sopimuksen vastainen.

Osapuolet kokoontuvat vähintään joka toinen viikko Projektin kokoukseen (jäljempänä Kokous), jossa käsitellään mm. Projektin läpivientiä, resurssien käyttöä ja tarpeita, Sovelluksen toteutusvaihtoehtoja ja -ratkaisuja, Tulosten sisältöä sekä kohdattuja ongelmia. Kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset ja sovitut tehtävät Ryhmä kirjaa pöytäkirjaksi. Kokous on päätösvaltainen, jos siihen osallistuu vähintään yksi Johtoryhmään kuuluvista tai kohdassa 6.1 mainituista Tilaajan edustajista, vähintään yksi kohdassa 14 mainituista Laitoksen edustajista ja vähintään yksi Ryhmän jäsenistä.

6  Osapuolten velvollisuudet

Osapuolten on viipymättä ilmoitettava toisilleen seikoista, jotka saattavat vaarantaa Projektin läpivientiä, Tulosten toteuttamista tai aiheuttaa uusia olennaisia tarpeettomia kustannuksia.

6.1  Tilaaja

Tilaajan velvollisuutena on Projektin puitteissa tarkentaa yhdessä Ryhmän kanssa Suunnitteludokumentteja yksityiskohtien osalta sekä tarjota Ryhmälle sisällöllistä opastusta ja koulutusta Tulosten toteuttamiseksi. Tilaajan puolelta Projektin aihealueeseen ja käytettäviin ohjelmistoihin liittyvää ohjausta antavat Toimi Tomera ja Harri Hakkerila.

Tilaajan velvollisuutena on maksaa sille kuuluvat maksut kohdan 9 mukaisesti.

Tilaajan velvollisuutena on toimittaa Ryhmän käyttöön Tulosten toteuttamisessa tarvittavat laitteet kohdassa 6.2 mainittuja mikrotietokoneita lukuunottamatta. Tilaajan velvollisuutena on toimittaa Projektin alkaessa Ryhmän käyttöön riittävä määrä Sovelluksen kehittämisessä tarvittavien ohjelmointityökalujen lisenssejä, ellei niiden täyslisenssejä (ei siis koske oppilaitoslisenssejä) ole saatavissa Laitokselta. Tilaajan toimittamat lisenssit ja laitteet palautetaan Projektin päätyttyä Tilaajalle. Kohdassa voidaan tarvittaessa yksilöidä Tilaajan toimittamat ohjelmistokehitystyökalut ja jopa niiden lisenssinumerot.

Jos Ryhmä käyttää Sovelluksen toteuttamiseen Inprise Corporationin ohjelmistokehitystyökaluja, Tilaajan tulee

Jälkimmäisessä tapauksessa ohjelmistolisenssi tulee olla Projektin päätyttyä joko Tilaajalle palautuva ns.  täyslisenssi tai jollekin Ryhmän jäsenistä jäävä normaalia lisenssiä edullisempi ns. EDU-lisenssi.

6.2  Laitos

Laitoksen velvollisuutena on Projektin puitteissa tarjota Ryhmälle lukittava huone sekä neljä mikrotietokonetta, jotka sisältävät tarvittavat käyttöjärjestelmät ja ohjelmat lukuunottamatta Ryhmän tarvitsemia ohjelmistokehitystyökaluja. Kohdassa voidaan yksilöidä tarkemminkin laitteet ja ohjelmistot, jotka Laitos sitoutuu toimittamaan Ryhmän käyttöön. Laitos vastaa Ryhmän Projektissa tarvitsemista toimistotarvikkeista sekä Ryhmän matkakuluista Tilaajan toimipaikalle tehtyjen Projektiin liittyvien matkojen osalta.

Laitoksen tulee tarjota Ryhmälle ohjausta ja koulutusta Projektin läpivientiin ja Sovelluksen kehittämiseen. Laitokselta Projektin edistymistä ja opintojaksoa ohjaa Lauri Lukiainen, sekä Sovelluksen ohjelmointia ohjaa Arto Apulainen.

6.3  Ryhmä

Ryhmän velvollisuutena on läpiviedä Projekti sekä toteuttaa Sovellus ja muut sovitut Tulokset Suunnitteludokumenttien, niihin myöhemmin tehtyjen tarkennusten ja erikseen sovittujen mahdollisten muutosten mukaisesti. Ryhmä raportoi Suunnitteludokumenttien mukaisesti Projektin edistymisestä ja Tuloksista Osapuolille ja Johtoryhmälle. Kunkin Tuloksen tekijät vastaavat siitä, ettei se loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, eikä muita aineettomia oikeuksia. Ryhmä sitoutuu sijoittamaan Sovelluksen avoimen lähdekoodin lisenssin XXX alle ja muut Tulokset avointen dokumenttien lisenssin YYY alle.

Kukin Ryhmän jäsen käyttää Sovellusprojekti-nimisen opintojakson puitteissa Projektiin aikaa vähintään 200 työtuntia, muttei ole velvollinen käyttämään yli 400 työtuntia. Ryhmä arvioi jäsentensä Projektiin käytettävää työtuntien määrää Projektisuunnitelmassa, sekä kirjaa toteutuneet työtunnit ajankäyttöraporttiin. Ryhmä kirjaa työtunneistaan Projektiin liittyvät luennot, ryhmätyöt, esittelytilaisuudet ja dokumenttien kirjoitusasun muokkaamisen erilliselle opintojaksolle Sovellusprojektin hallintaa, viestintää ja työkaluja.

7  Osapuolten oikeudet

Käyttöoikeus (jäljempänä Käyttöoikeus) sisältää oikeuden käyttää Tuloksia sellaisenaan, muokattuina, karsittuina, täydennettyinä tai osana muita aineistoja sekä käyttää näin aikaansaatua aineistoa kuten Tuloksia.

7.1  Tilaaja

Kohdassa 9 mainituissa molemmissa hintaluokissa Tilaaja saa kaikki oikeudet Ryhmän Tilaajalle luovuttamiin Projektin Tuloksiin lukuun ottamatta patentoitavissa olevia keksintöjä. Kyseiset oikeudet käsittävät Käyttöoikeuden ja omistusoikeuden lisäksi tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet sekä niihin liittyen muuntelu- ja edelleenluovutusoikeudet. Mikäli Tilaaja haluaa omistusoikeuden Projektin puitteissa tehtyyn keksintöön, Tilaajan on maksettava keksijälle kohtuullinen keksintökorvaus.

Tilaajan oikeutta Tuloksiin rajoittavat kuitenkin kohdissa 7.2 ja 7.3 kuvatut Laitoksen ja Ryhmän rinnakkaiset Käyttöoikeudet kohdan 8 mukaisiin julkisiin Tuloksiin. Avoimen lähdekoodin ja avointen dokumenttien tapauksessa Sovellus ja Tulokset ovat hyödynnettävissä kohdassa 6.3 mainittujen lisenssien ehtojen mukaisesti.

Tilaajalla on oikeus valita hintaluokka Projektin kuluessa kohdan 9 mukaisesti.

7.2  Laitos

Laitos saa Tilaajalta korvauksena Projektista kohdassa 9 määritellyn maksun Projektin päätyttyä. Maksu voidaan sopia hoidettavan myös kahdessa erässä siten, että ensimmäisen osan Tilaaja maksaa Projektin aikana ja toisen osan Projektin päätyttyä.

Laitoksella on oikeus käyttää Projektia referenssinään. Laitoksella on oikeus sijoittaa Projektissa opinnäytteeksi vaaditut julkiset Tulokset sisältävä projektikansio julkisesti nähtäville Laitoksen tiloihin.

Laitoksella ja sen opiskelijoilla on pysyvä ja rinnakkainen Tulosten Käyttöoikeus opetus-, tutkimus- ja esittelytarkoituksiin niiltä osin, joita kohdan 8 mukaisesti ei ole sovittu salaisiksi. Laitos ja sen opiskelijat eivät kuitenkaan saa liittää Sovellusta kokonaisuutena jonkin toisen ohjelmiston tai järjestelmän osaksi. Avoimen lähdekoodin ja avointen dokumenttien tapauksessa Sovellus ja Tulokset ovat hyödynnettävissä kohdassa 6.3 mainittujen lisenssien ehtojen mukaisesti.

7.3  Ryhmä

Ryhmän jäsenillä on oikeus käyttää Projektia referenssinään.

Ryhmän jäsenillä on pysyvä ja rinnakkainen Tulosten Käyttöoikeus esittelytarkoituksiin sekä omissa opinnäytteissään ja julkaisuissaan niiltä osin, joita kohdan 8 mukaisesti ei ole sovittu salaisiksi. Ryhmän jäsenet eivät kuitenkaan saa liittää Sovellusta kokonaisuutena jonkin toisen ohjelmiston tai järjestelmän osaksi. Avoimen lähdekoodin ja avointen dokumenttien tapauksessa Sovellus ja Tulokset ovat hyödynnettävissä kohdassa 6.3 mainittujen lisenssien ehtojen mukaisesti.

7.4  Ulkopuoliset teokset ja Osapuolten toimittamat välineet

Projektin ulkopuolelta tuotujen aineettomien oikeuksien suojaamien teosten (jäljempänä Teokset) hyödyntämisestä tulee sopia Osapuolten kesken päätösvaltaisessa Kokouksessa tai Johtoryhmässä. Kukin Sopimuksen osapuoli vastaa omalta osaltaan siitä, että hänellä on riittävät oikeudet toimittamiensa Teosten hyödyntämiseen Tuloksissa. Teosten aineettomien oikeuksien mahdollisesta siirtymisestä ei sovita Sopimuksella.

Projektin käyttöön toimitetut laitteet, ohjelmistot ja muut välineet (jäljempänä Välineet) omistaa ne toimittanut Osapuoli. Välineet tulee palauttaa toimittajalleen viimeistään Projektin päättyessä, ellei toisin sovita. Poikkeuksena tästä on mahdollinen Tilaajan hankkima ohjelmistokehitysympäristön ns. EDU-lisenssi (katso kohta 6.1), jonka haltijana voi olla ainoastaan opiskelija.

Toimittaja vastaa Projektin käyttöön toimittamiensa Välineiden rikkoutumisesta ja aiheuttamista vahingoista, elleivät ne johdu muiden Osapuolten tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta. Toimittaja vastaa myös toimittamiensa Välineiden mahdollisesta vakuuttamisesta.

Osapuolten toimittamien Välineiden, Teosten ja materiaalien salassapitovelvollisuudesta on tehty erilliset vaitiolosopimukset. Osapuolten toimittamia Välineitä, Teoksia ja materiaaleja ei tule jäädä Projektin päättymisen jälkeen muiden Osapuolten haltuun ilman toimittajan lupaa. Jos vaitiolosopimusten ja Sopimuksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti Sopimusta.

7.5  Oikeuksien siirtyminen

Sovellus ja Tulokset siirtyvät kohdassa 6.3 mainittujen avoimen lähdekoodin ja avointen dokumenttien lisenssien alle, sekä kohdissa 7.1, 7.2 ja 7.3 mainitut Tulosten oikeudet siirtyvät Tilaajalle vasta, kun Tilaaja on täyttänyt sille kohdissa 6.1 ja 9 mainitut velvollisuutensa. Jos ko. velvollisuuksia ei ole täytetty kolmen kuukauden kuluessa Projektin päättymisestä, kaikki oikeudet Tuloksiin säilyvät Ryhmällä.

8  Tulosten julkisuus ja salassapito

Kohdassa 9 mainitussa korkeammassa hintaluokassa Sovellus on kokonaisuudessaan salassapidettävä, eikä sitä tai sen osia saa jäädä Laitoksen ja Ryhmän haltuun Projektin päätyttyä. Projektin läpivientiä käsittelevät Tulokset katsotaan kokonaan julkisiksi myös korkeamman hintaluokan tapauksessa, ellei niistä ole erikseen sovittu toisin. Tilaajalla on korkeammassa hintaluokassa halutessaan oikeus ennen Projektin päättymistä tarkastaa ja rajata Laitokselle ja Ryhmälle jääviä Tuloksia.

Kohdassa 9 mainitussa alemmassa hintaluokassa Tulokset ovat kokonaan julkisia, ellei niistä ole erikseen sovittu toisin. Alemman hintaluokan yhteydessä Tilaajan liiketoimintansa kannalta salassapidettäviksi katsomansa tiedot voidaan kuitenkin jättää pois Laitokselle ja Ryhmälle jäävistä Tuloksista. Liiketoiminnan kannalta salassapidettäviksi katsottaviin tietoihin luetaan mm. käytännön tapausten data.

Molempien kohdassa 9 mainittujen hintaluokkien tapauksessa Projektin Tulokset tarkastetaan Tilaajalla. Tulosten tai niiden osien salassapidosta tulee tehdä yksimielisesti päätöksiä päätösvaltaisessa Kokouksessa tai Johtoryhmässä.

Projektin aikana Tulokset katsotaan luottamuksellisiksi siihen saakka, kunnes Tilaaja on tehnyt päätöksen Projektin hintaluokasta. Luottamukselliseksi sovitut Tulokset katsotaan luottamukselliseksi viiden vuoden ajan Projektin päättymisen jälkeen.

9  Maksut ja maksuaikataulu

Laitoksen Sovellusprojekteissa on käytössä kaksi hintaluokkaa. Ne poikkeavat toisistaan kohdissa 7.1, 7.2, 7.3 ja 8 esitettyjen Projektin Tuloksiin sovellettavien erilaisten oikeuksien jaon ja julkisuuden suhteen.

Alemmassa hintaluokassa Laitos laskuttaa Tilaajaa Projektista 1000 euroa (+alv) Ryhmän jäsentä (eli opiskelijaa) kohti. Korkeammassa hintaluokassa Laitos laskuttaa Tilaajaa Projektista 2000 euroa (+alv) Ryhmän jäsentä kohti.

Tilaaja maksaa siis Projektista Laitokselle neljästä jäsenestä (opiskelijasta) koostuvan Ryhmän tapauksessa 4000 euroa (+alv) alemmassa hintaluokassa ja 8000 euroa (+alv) ylemmässä hintaluokassa. Jos Projekti ei toteudu Sopimuksessa ja Suunnitteludokumenteissa sovitulla tavalla, on myös mahdollista alentaa projektimaksua Johtoryhmän päätöksellä.

Tilaajan tulee valita hintaluokka ennen Projektin päättymistä. Laitoksen tulee lähettää Tilaajalle lasku kahden kuukauden sisällä Projektin päättymisestä. Tilaajan tulee maksaa Laitokselle em. projektimaksu kuukauden kuluessa Laitoksen lähetettyä laskun Projektin päätyttyä.

10  Muutokset Sopimukseen ja Suunnitteludokumentteihin

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisella Osapuolten allekirjoittamalla sopimuksella. Sopimusta ei saa siirtää ilman Osapuolten etukäteen allekirjoittamaa kirjallista sopimusta.

Jos yksi Sopimuksen lauseke tai ehto todetaan mitättömäksi, ei tällaisella mitättömyydellä ole vaikutusta muiden ehtojen voimassaoloon. Johtoryhmän tulee korvata mitätön ehto sellaisella Osapuolten hyväksymällä pätevällä ehdolla, joka parhaiten kuvaa Osapuolten tahtoa Sopimuksen allekirjoitushetkellä.

Suunnitteludokumentteja voidaan muuttaa Johtoryhmän päätöksellä tai päätösvaltaisessa Kokouksessa, jos muutokset eivät vaikuta Sopimuksen sisältöön. Muutokset on dokumentoitava sellaisinaan Johtoryhmän kokouksen tai päätösvaltaisen Kokouksen pöytäkirjaan tai sen liitteeseen, joka voi myös olla kyseisen suunnitteludokumentin uusi versio.

11  Projektin ja Sopimuksen alkaminen ja päättyminen

Projekti on alkanut 1.2.2009 / 15.9.2009. Projekti päättyy, kun

Sopimus astuu voimaan kaikkien Osapuolten allekirjoitettua sen. Sopimus on voimassa Projektin päättymisen jälkeen kohtien 7, 8, 9 ja 13 osalta. Muiden kohtien osalta Sopimus on voimassa Projektin päättymiseen saakka.

Sopimus voidaan irtisanoa jo aiemmin Osapuolten kirjallisella sopimuksella tai Johtoryhmän päätöksellä, mikäli Projektin jatkaminen osoittautuu epätarkoituksenmukaiseksi. Sopimuksen irtisanomisen tapauksessa Osapuolet eivät ole velvollisia maksamaan muille Osapuolille Projektissa syntyneitä kuluja.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli joku toinen Osapuolista oleellisesti rikkoo Sopimuksen ehtoja. Purkuilmoitus on tehtävä muille Osapuolille viivytyksettä ja kirjallisesti.

12  Takuu ja ylläpito

Projektin Tulosten käyttö tapahtuu Tilaajan omalla vastuulla. Koska kyseessä on opinnäytetyö, ei Ryhmä, ei Laitos, eikä Jyväskylän yliopisto anna Tuloksille takuuta, eivätkä ne myöskään sitoudu millään tavalla ylläpitämään Tuloksia. Sen sijaan Tilaajan Tuloksissa havaitsemat virheet pyritään korjaamaan Projektin aikana, mikäli Suunnitteludokumenteissa määritellyt resurssit sen sallivat.

Ryhmän jäsenet voivat jatkaa Sovelluksen kehittämistä palkattuina työntekijöinä tai jonkin toisen opintojakson puitteissa. Jatkosta sopii kukin Ryhmän jäsen Tilaajan kanssa erikseen sekä opintojakson tapauksessa myös Laitoksen kanssa.

13  Vahingonkorvaukset ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolet eivät ole Sopimuksen puitteissa vastuussa mistään välillisistä vahingoista toisilleen. Mahdollisista vahingonkorvauksista ulkopuolisille Osapuolet vastaavat itsenäisesti.

Vahingonkorvausvaatimukset muita Osapuolia kohtaan on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa vahingon syntyhetkestä tai hetkestä, jolloin vahinko tuli vahingonkorvausta vaativan Osapuolen tietoon. Kaikki vahingonkorvausvaateet on Osapuolten esitettävä vuoden sisällä Projektin päättymisestä.

Sopimukseen liittyen Tilaajan ja Laitoksen vahingonkorvausten enimmäismäärä on rajoitettu kohdassa 9 mainittujen Projektin maksujen kokonaissummaan. Ryhmän jäsenten puolesta vahingonkorvauksista Tilaajalle vastaa Laitos. Ryhmän jäsenet vastaavat virheistään ja laiminlyönneistään Laitokselle Vahingonkorvauslain 4. luvun 1. pykälän mukaisesti.

Vahingonkorvauslain 4. luvun 1. pykälä on seuraava. ''Vahingosta, jonka työntekijä työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkorvausta ole tuomittava. Laki on sama, jos vahingon aiheuttaa 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu itsenäinen yrittäjä. Jos oppilaitoksen oppilas aiheuttaa opetukseen liittyvässä työssä vahingon, vastaa hän vahingosta tässä pykälässä säädettyjen perusteiden mukaisesti.''

Sopimuksen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli näin ei päästä ratkaisuun, Sopimusta koskevat ristiriitaisuudet käsitellään Jyväskylän käräjäoikeudessa.

14  Allekirjoitukset ja päiväys

Sopimuksesta on tehty kuusi samasanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.


Jyväskylässä        .     .2009
Euro-Huus Oy
Ilmo Isotalo Toimi Tomera
toimitusjohtaja toimialapäällikkö
Jyväskylässä        .     .2009
Jyväskylän yliopisto /
tietotekniikan laitos
Lassi Lafkanpää Ami Amanuenssi              Lauri Lukiainen
professori amanuenssi lehtori
laitoksen johtaja
Jyväskylässä        .     .2009
Ryhmä
Tyyne Bittnäs Mauri Nettilä              Veikko Olioinen              Reino Romppu
fil. yo fil. yo fil. yo              fil. yo