Vaitiolosopimus

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen opiskelijat voivat hyödyntää dokumenttipohjaa laatiessaan Sovellusprojektien vaitiolosopimusta. Sopimusmallissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman monia Sovellusprojektien vaitiolosopimuksissa esiintyviä sisällöllisiä yksityiskohtia. Koska jokainen projekti eroaa toisistaan aiheen, käsiteltävien tietojen, ohjelmistojen ja sopimusosapuolten osalta, toteutettavat sopimukset joudutaan käytännössä räätälöimään ainakin yksityiskohdiltaan. Sopimuksen laatijoiden työtä helpottamaan on kirjoitettu kursivoidulla kirjasimella ne kohdat, jotka todennäköisimmin vaativat muokkausta tai poistoa.

Sopimusmallin on laatinut ohjelmistotekniikan lehtori Jukka-Pekka Santanen. Mallin laatija ei missään muodossa vastaa sen pohjalta tehtyjen sopimusten mahdollisista virheistä. Mallia käyttävät ovat siten kokonaan itse vastuussa sen pohjalta laaditusta sopimuksesta. Laatija kiittää erinomaisista sopimusmallia korjaavista kommenteista Sanna Järveliniä ja Kari Kärkkäistä.

1  Projekti ja siihen sisältyvät sopimukset

Nörtti-nimisen opiskelijaprojektin (jäljempänä Projekti) tehtävänä on muuntaa rakennuselementtien suunnittelu- ja ohjeistusohjelma (CADLEGO) Java-ohjelmointikieltä ja Open GL -grafiikkakirjastoa käyttäen Linux-käyttöjärjestelmään.

Tämä sopimus (jäljempänä Sopimus) on Projektiin kuuluva salassapitovelvollisuutta koskeva sopimus Euro-Huus Oy:n (jäljempänä Toimeksiantaja) ja allekirjoittaneen välillä. Jos Projektin tulokset ja läpiviennin määrittävän erillisen projektisopimuksen ja Sopimuksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti projektisopimusta.

2  Salassapidon kohteet, ehdot ja rajoitteet

Toimeksiantajan allekirjoittaneelle Projektin aikana toimittama tieto, asiakirjat, käsikirjat ja muu aineisto tai niiden osat (jäljempänä Materiaali) ovat luottamuksellisia.

Allekirjoittanut ei saa hyödyntää Materiaalia Projektin ulkopuolisiin tarkoitusperiin, eikä luovuttaa Materiaalia kolmannelle osapuolelle ilman Toimeksiantajan kirjallista lupaa. Materiaali tulee Projektin päättyessä palauttaa Toimeksiantajalle tai tuhota, eikä siitä saa jäädä kappaleita tai kopioita allekirjoittaneelle.

Edellä mainitut ehdot eivät koske Materiaalia,

  1. joka on ollut allekirjoittaneen hallussa ennen Projektin alkamista,
  2. joka tulee allekirjoittaneen haltuun Projektin päättymisen jälkeen,
  3. joka on tai tulee julkiseksi ilman, että allekirjoittanut rikkoo Sopimusta,
  4. jonka allekirjoittanut voi osoittaa saaneensa laillisesti kolmannelta osapuolelta,
  5. jonka allekirjoittanut yksin tai kolmansien osapuolten kanssa on toteuttanut tai
  6. jonka julkistamiseen Toimeksiantaja on antanut suostumuksensa.

3  Voimassaoloaika ja vahingonkorvaukset

Allekirjoittanut hyväksyy Sopimuksen ehdot, sekä sitoutuu noudattamaan niitä Projektin ajan ja kolmen vuoden ajan Projektin päättymisen tai purkamisen jälkeen.

Mikäli allekirjoittanut rikkoo Sopimuksen ehtoja hän joutuu korvausvelvollisiksi aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Korvausten enimmäismäärä on rajoitettu Projektin maksujen kokonaissummaan.

Jyväskylässä            .       .2016

                                                                Veikko Olioinen
                                                                fil. yo

Jyväskylässä            .       .2016

                                                                Ilmo Isotalo
                                                                toimitusjohtaja
                                                                Euro-Huus Oy
File translated from TEX by TTH, version 3.02.
On 9 Jan 2006, 20:08.