OHJE VALMISTUVALLE OPISKELIJALLE

 

Tiedekunnan opinto-oppaassa on tiedot siitä millaista tutkintoasetusta noudatetaan.

 

Esim.tietotekniikassa:

LuK-tutkinto on 120 ov

FM-tutkinto on 160 ov

 

Tarvittavat paperit:  tutkintolomake ja rekisteriote

Tutkinnonhakulomakkeeseen on tarkoitus merkitä ne aineet, jotka haluat näkyvän tutkintotodistuksessasi, pääaineesi ja tarvittavat sivuaineet (aineyhdistelmäsi).

 

1.  Tutkintolomake

Tutkinnot myöntää tiedekunta hakemuksesta sen jälkeen kun vaadittavat opinnot on suoritettu.  Hakemuslomake Word DOC- ja PDF-muodossa.

Tutkinnonhakulomakkeita saa myös Tietotekniikan laitoksen  ja Informaatioteknologian tiedekunnan toimistoista (ja esim. 4.krs käytävän pöydältä).

 

2.  Opintorekisteriote

Opiskelija hankkii ainelaitoksilta opintokokonaisuuksista merkinnät  (syventävät=laudatur, aineopinnot=cum laude approbatur, perusopinnot= approbatur) opintorekisteriinsä.

 

Opintokokonaisuuksien merkintä pääaineen osalta:

 

1. Täytä opintokokonaisuuden arviointipyyntölomake [DOC] ja toimita se joko suoraan arvioinnin suorittavalle opettajalle  opintorekisteriotteen kanssa (saa laitoksen toimistosta) tai laitoksen toimistoon.

 

Laitoksilla on opintokokonaisuuksista vastaavat opettajat.  Tietotekniikassa  on käytössä opintokokonaisuuden arviointilomake ( saatavana laitoksen perusopetuksen toimistosta tai  myös 4.krs käytävän pöydältä), johon opintokokonaisuudesta vastaava opettaja  merkitsee opintokokonaisuuden laajuuden, arvosanan, päivämäärän ja allekirjoituksensa . Arvostelu välittyy lomakkeen ja opintosuoritusotteen  avulla  toimistoon, jossa kokonaisuus kootaan rekisteriin.

 

2. Tai ota yhteys perusopetuksen toimistoon AgC431.3, osastosihteeri Saloseen ja pyydä tarkistamaan opintojesi tilanne.

 

Sivuaineiden osalta:

 

Ota yhteys asianomaisiin laitoksiin ja pyydä kokoamaan/arvostelemaan sivuaineesi jos niitä ei ole vielä koottu.

 

Tutkintolomakkeen täyttöohjeet:

 

Tutkinnonhakulomakkeen täytössä tarvittavat tiedot löytyvät suoraan opintosuoritusrekisteristä , rekisteriotteen saa  tietotekniikassa laitoksen kansliasta. (Otemalli: opintokokonaisuuksittain).

Opintosuoritusote liitetään tutkinnonhakulomakkeen mukaan.

Tutkinnonhakulomakkeen voi täyttää laitoksen toimiston avustuksella ja jättää  se toimitettavaksi  tutkinnon esittelijälle, opintoasianpäällikkö Eija Ihanaiselle.

 

 

 

Sivuaineista
Sivuaineiksi voidaan liittää Jyväskylän yliopistossa, muissa suomalaisissa yliopistoissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Sivuaineiden valinta tutkintoa varten on vapaata opinto-oikeuksien rajoissa

Opettajakelpoisuuden antavien tutkintojen aineyhdistelmät on kuitenkin erikseen määritelty.


Tutkinnon sivuaineita voi korvata ammattikorkeakoulun tutkinnolla  sekä keskiasteen ammatillisilla opistotutkinnoilla .


Ylimääräisiä sivuaineita voi olla kaikissa tutkinnoissa.

 

Huomaa FM-tutkintoa anoessasi, että olet oikeutettu opintotukeen, mikäli tutkinnon myöntämispäivä on kuukauden 18. päivä tai myöhäisempi. Jos valmistut ennen 18. päivää, et ole oikeutettu tukeen. Mikäli olet saanut opintotukea kyseiseltä kuulta, joudut palauttamaan maksetun summan. Jos valmistumispäivä on kuukauden 18. päivä tai myöhempi, kuukausi katsotaan opintototuen tulovalvonnassa opiskeluaikaan kuuluvaksi kuukaudeksi. Opiskeluaikaan kuuluminen määrittyy opintotukioikeuden mukaan.

 

Sisältö

1.                  Sukunimi

2.                  Anottava tutkinto

3.                  Tutkintoon sisältyvät opinnot

4.         Kypsyysnäyte

  1.       Kieli- ja viestintäopinnot

6.         Muut opinnot

      7.         Tutkinnon kokonaislaajuus

8.         Hakemuksen käsittely

 

  1. Sukunimi

Jos haluat, että entinen sukunimesi merkitään todistukseen, kirjoita se sulkuihin nykyisen sukunimesi perään

 

  1. Anottava tutkinto

Henkilötietojen alapuolella on kohta, johon merkitset, mistä tiedekunnassa ja mitä tutkintoa anot. Esimerkiksi Informaatioteknologian tiedekunnasta filosofian maisterin tutkintoa anottaessa kyseinen kohta täytetään seuraavasti:Pyydän, että Informaatioteknologian tiedekunta myöntää minulle filosofian maisterin tutkinnon.

 

  1. Tutkintoon sisältyvät opinnot

 

Pääaine

Aineyhdistelmän ensimmäiseksi aineeksi, eli ensimmäiselle riville, merkitset pääaineesi nimen. Jos anot maisterin tutkintoa, kokonaisuus-kohtaan merkitään s, mikä tarkoittaa, että olet kyseisessä aineessa suorittanut  syventävät opinnot (laudatur).  Laajuus-kohtaan tulee pääaineesi kokonaisopintoviikkomäärä, minkä saat laskemalla pääaineen opintojen sekä pro gradu -tutkielman opintoviikot. Suorituspäivämääräksi merkitään syventävien opintojen suorituspäivä ja arvolauseeksi syventävien opintojen kokonaisarvolause. Ko. kohdat löytyvät helposti opintosuoritusrekisteriotteesta, jossa on opintokokonaisuudet merkattu. Mikäli jatkat opintoja voit jättää opintokokonaisuudesta ylimääräiset kurssit jo irralleen (esim. 90 + 8 ov).

 

Sivuaineet

Sivuaineiden opinnot ilmoitetaan samalla tavalla kuin pääaineopinnot. Opintoviikkomääräksi merkitään valmiiden opintokokonaisuuksien opintoviikkomäärä + ko.aineen ylimääräiset opintoviikot.

Sivuaineet merkitään laajuusjärjestyksessä. Jos sinulla on esimerkiksi yhdestä sivuaineesta aineopinnot ja kahdesta muusta perusopinnot, merkitset ensin sen oppiaineen, josta sinulla on aineopinnot (cum laude) ja seuraaville riveille ne aineet, josta sinulla on perusopinnot (approbatur).

 

Jos sinulla on jostakin aineesta vähintään 10 ov perusopintoja, voi kyseisen aineen merkitä aineyhdistelmään. Kokonaisuus kohtaan merkitset tällöin p (osia). Lisäksi merkitset opintoviikkomäärän. Suorituspäivämäärä-kohta jätetään tyhjäksi.

 

Mikäli opintokokonaisuus on suoritettu jossain muualla kuin Jyväskylän yliopistossa, merkitään oppilaitoksen nimi kohtaan Korkeakoulu, ellei Jyväskylän yliopisto

 

Vaihto-ohjelmassa suoritetut opinnot

Jos olet opiskellut vaihto-ohjelmassa ulkomailla, voidaan siitä laittaa maininta todistukseesi. Kirjoita aineyhdistelmäsi alapuolelle tiedot siitä, milloin, missä yliopistossa ja missä maassa olit vaihdossa. Jos opintosuoritusotteessasi ei ole selvää merkintää, liitä todistus vaihto-opiskeluistasi tutkintoanomukseesi.

 

  1. Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte eli maturiteetti löytyy yleensä opintorekisteriotteesta kohdasta Yleis- ja muut opinnot. Äidinkielenään suomea puhuvat opiskelijat tekevät maturiteetin yleensä suomen kielellä.

 

  1. Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintoosi kuuluu 3 ov kieli- ja viestintäopintoja.  Näihin on sisällytettävä:

. äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestintää 1 ov

. toista kotimaista kieltä 1 ov (laki 149/22)

. vierasta kieltä 1 ov (tekstinymmärtäminen tai suullisen kielitaidon kurssi)

 

  1. Muut opinnot

Muut opinnot kohtaan tulevat niin sanotut 'irtokurssit' eli keskeneräiset aine- ja syventävien opintojen opintokonaisuudet sekä perusopintojen opinnot, siinä tapauksessa, että suorituksia on alle 10 ov. Mikäli aineyhdistelmääsi merkityt opintokokonaisuudet yhdessä kieliopintojen kanssa ylittävät tutkinnoille asetetut vähimmäislaajuudet (LuK-tutkinto 120 ov ja FM-tutkinto 160 ov), ei sinun ole pakko liittää irtokursseja tutkintoosi. Merkitse tällöin viiva kohtaan Muut opinnot.

 

  1. Kokonaislaajuus

Kohtaan Tutkinnon kokonaislaajuus lasket yhteen kaikki lomakkeelle merkitsemäsi opintoviikot.

Kypsyysnäytteen (maturiteetin)  kirjoittamisaika ja kieli kysytään vielä erikseen.Samoin kysytään tutkielman (gradun) hyväksymisen aika, aine = tietotekniikka ja arvolause.

Lomakkeen allekirjoituskohtaan on hyvä vielä lisätä hakijan e-maili –osoite.

 

  1. Hakemuksen käsittelyyn kuluva aika

Tutkintotodistukset saa Informaatioteknologian tiedekunnan toimistosta, 2 krs.

 

Useimmilla tutkintoanomuksilla on kiire. Tiedekunnan kanslian väki kyllä ymmärtää tämän ja pyrkii käsittelemään kaikki anomukset viipymättä. Varaudu kuitenkin siihen, että aikaa anomuksen jättämisestä tutkintotodistuksen saamiseen kuluu viikosta kahteen. Varsinkin vuodenvaihde ja toukokuu ovat kiireistä aikaa, ja silloin anomuksen käsittely voi joskus kestää pidempäänkin.