4. Tcl -kieli

Tässä luvussa on käytetty rinnakkain lähteinä Ousterhoutin [OUS96] ja Libesin [LIB94] kirjoja sekä internetistä löytynyttä Tcl-manuaalia [PHE98W]. 

Tcl-kielen komennot (engl. command) muodostuvat sanoista. Sanat erotetaan välilyönneillä toisistaan. Komennon ensimmäinen sana on komennon nimi ja loput sanat ovat sen komennon parametreja.

Esimerkin

set poika "Matti"

komennossa on kolme sanaa: set, poika ja "Matti". Sana set on komennon nimi ja sanat poika ja "Matti" ovat set-komennon parametreja. Tässä poika on muuttujan nimi ja Matti muuttujaan sijoitettava arvo. Yllä olevan kom ennon jälkeen on muuttujan poika arvona Matti.

Komentoja voi olla yhdellä rivillä normaalisti vain yksi. Komennon nimi määrää sen, mikä C-kielellä kirjoitettu funktio suoritetaan. Komennon jälkeiset parametrit välitetään ky seiselle funktiolle.

Esimerkin

expr 2 + 3

komento antaa tulokseksi 5. Komento expr on kirjastofunktio, joka on automaattisesti käytössä kaikissa Tcl-ohjelmakoodeissa. Komennon parametreja ovat 2,+ ja 2. Ne välitetä ;än sille C-funktiolle, joka suoritetaan expr-komentoa käytettäessä. C-funktio palauttaa tuloksen, joka tässä tapauksessa on 5. Voidaan karkeasti sanoa, että Tcl-komento expr komentaa tiettyä C-funktiota totetuttamaan tehtävän sek&au ml; antaa sille tarvittavat parametrit. C-funktio tekee työtä käskettyä ja antaa työn tuloksena saadun arvon Tcl-komennolle.

Jokainen Tcl-komento siis palauttaa jonkin arvon. Jos annetaan komentoja suoraan tclsh-tulkin (ks. luku 4.1) komentoriville, komennon syötön jälkeen komento suoritetaan ja sen palauttama arvo näytetään heti komennon jälkeisellä rivillä.

Esimerkin

>>expr 2 + 3

5

>> 

 

Viimeisellä rivillä olevat ">" -merkit ilmoittavat, että tulkki on valmis suorittamaan uuden komennon. Jatkossa tässä tutkielmassa käytetään vastaavanlaista merkintätapaa esitettäess& auml; Tcl-komentoa ja sen antamaa arvoa, joita seuraavat esimerkit havainollistavat:

expr 2 + 3

=> 5

set poika "Matti"

=> Matti

Tässä tutkielmassa komentoja esitettäessä, ei kerrota välttämättä komennon kaikkia käyttömahdollisuuksia ja optioita. Tutkielmassa pyritään selvittämään v ain tärkeimmät komennot ja niiden peruskäyttö. Tutkielman liitteessä 1 on taulukko kaikista Tcl-kielen komennoista ja pieni selitys niiden toiminnasta [PHE98W]. Ohjelmoidessa täytyy turvautua joka tapauksessa manuaaleihin, jo ista saa tarkan kuvauksen komennosta ja sen optioista. Mm. internetistä löytyy paljon hyviä Tcl-manuaaleja, joita kannattaa hyödyntää.

Tutkielman liitteessä 2 on Tcl-kielellä ohjelmoitu autolaskuri-ohjelma. Esimerkkiohjelman tarkoituksena on antaa pieni käsitys siitä, mitä Tcl-kielellä voi tehdä ja miltä ohjelmakoodi yleensä näyttää. Autolaskuri-ohjelmalla voi laskea ohikulkevien henkilö- ja kuorma-autojen lukumäärän. Käyttäjä voi lisätä henkiköautojen määrää näppäimistön h-näppäimellä ja kuorma-autojen lukumäärää k-näppäimellä. Autojen lukumäärä nollataan näppäimellä n. Ohjelma lopetaan näppäimellä q. Liitteen 2 autolaskuri-ohjelmaa voi kokeilla esimerkiksi Jyvä skylän Yliopiston math.jyu.fi, silmu.jyu.fi ja tukki.jyu.fi koneissa.


previous gif next gif


Luk-tutkielma: Tcl/Tk -opiksi ja iloksi.