Mikä on verkkokurssi?    |   Taustaa    |   Teoriaa

Bloomin taksonomia

Benjamin Bloomin johdolla kehitetty ja Bloomin taksonomiana tunnettu luokitus oppimisen kannalta tärkeille tiedollisille tavoitteille sisältää kolme osittain päällekkäistä aluetta: kognitiivinen, psykomotorinen (taidollinen) ja affektiivinen (tunneperäinen). Jokaista aluetta voidaan hyödyntää oppimisessa eri medioiden integroinnin kautta.

Bloomin taksonomia on tunnettu tapa jäsentää, millaiseen tiedon omaksumisen tasoon pyritään. Tiedolliset tavoitteet jaetaan Bloomin taksonomiassa kuuteen eri tasoon:

 • Taso 1: mieleenpalauttaminen; kyky muistaa asioita siinä muodossa kuin ne on esitetty
 • Taso 2: ymmärtäminen; kyky ymmärtää ja tulkita oppimaansa
 • Taso 3: soveltaminen; kyky käyttää tietoa oikeasssa tilanteessa
 • Taso 4: analysoiminen: kyky pilkkoa ongelma pienempiin osiin ja ymmärtää niiden suhteet
 • Taso 5: syntetisoiminen; kyky luoda jotain uutta olemassa olevan tiedon pohjalta
 • Taso 6: arvioiminen; kyky arvioida ajatusten ja ratkaisujen arvoa; sisältää kaikki edellä listatut tasot sekä arviointikriteerit

Bloomin taksonomiassa olennaista on ns. aktiivisten verbien käyttö. Verbit kuvaavat opiskelijan ajattelun ja tiedollisen toiminnan tasoa. Näitä verbejä käytetään hyväksi muotoiltaessa tavoitteita. On eräitä hankalia verbejä, joita tulee käyttää harkiten, mutta joita toisaalta on liian helppo käyttää. Tällaisia ovat mm. tietää, ymmärtää ja hallita. Hankalia ne ovat siksi, että niistä on vaikea saada ”kiinni”: on vaikea esimerkiksi tietää milloin opiskelija todella tietää jonkin asian. Myös ymmärryksen arvioiminen on vaikeaa – mitä on esimerkiksi riittävä ymmärrys? Sanat ovat myös ”isoja”: on ehkä liikaa vaadittu, että opiskelija todella hallitsee jonkin aihealueen.

Seuraavassa on listattu eri tasoihin liittyviä aktiivisia verbejä:

 • Mieleenpalauttaminen (knowledge): "listata, määritellä, tunnistaa, löytää, ..."
 • Ymmärtäminen (comprehension): "luokitella, erotella, muokata, selittää, tehdä yhteenveto, ..."
 • Soveltaminen (application): "soveltaa, laskea, muuttaa, luokitella, rakentaa, yleistää, ..."
 • Analysoiminen (analysis): "analysoida, arvioidam yhdistää, kritisoida, ..."
 • Syntetisoiminen (synthesis): "luokitella, muuttaa, suunnitella, kehittää, laajentaa, yleistää, ..."
 • Arvioiminen (evaluation): "perustella, vertailla, selittää, tulkita, suhteuttaa, ..."

Edellä mainittuja verbejä voidaan pitää sellaisina, jotka kattavat kaikki Bloomin taksonomian tasot, mutta moduuli- ja opintojaksotason tavoitteiden määrittelyyn ne eivät ole riittävän informatiivisia ja konkreettisia.

Lähteet

Bloomin taksonomian käytöstä tavoitteiden asettelussa. Tekninen korkeakoulu, Opetuksena ja opiskelun tuki.

Bloom et al.'s Taxonomy of the Cognitive Domain