NIMBUS - Monitavoiteoptimointi

tuotekehityksessä

Tekesin rahoittama 3-vuotinen tutkimushanke

III projektikausi: 1.5.2004 - 30.4.2005

Loppuseminaari 17.2.2005

Toteuttamisesta vastaava yksikkö:

Yritysosapuolet:

Vastuullinen johtaja:  Prof. Kaisa Miettinen
Projektipäällikkö: 

Dos. Marko M. MäkeläTyöntekijät:  FL Elina Madetoja

FL Jussi Hakanen

FM Jari Huikari

fil. yo Vesa Ojalehto

fil. yo  Paavo Nieminen

FM Tommi Ronkainen

fil. yo  Pentti Nakari
Vierailevat tutkijat:  Prof. Petra Weidner

DrSc. Ladislav Luksan

Prof. Alexander Lotov
Tavoite: 

 

 

 

 

Projektissa kehitetään tuotteistettavaksi soveltuva versio monitavoiteoptimoinnin interaktiivisesta WWW-NIMBUS -järjestelmästä. Järjestelmää voidaan käyttää mm. olennaisena osana mallinnukseen perustuvassa tietokoneavusteisessa tuotannon suunnittelussa ja prosessisimuloinnissa. Teollisuuden sovellusongelmien avulla projektissa vahvistetaan käsitystä monitavoiteoptimoinnin ja WWW-NIMBUS -järjestelmän toimivuudesta ja hyödyllisyydestä tuotekehityksessä ja tuotannonohjauksessa. Osaprojekteissa ratkaistavat sovellusongelmat edistävät yritysten tuotekehitystä ja tuottavat uutta ymmärrystä ristiriitaisten tavoitteiden yhteisvaikutuksista. WWW-NIMBUS -järjestelmän käyttökohteiden kirjoa laajennetaan nivomalla se yhteen erilaisten simulointi- ja mallinnustyökalujen kanssa. Lopputuloksena syntyy kaikkia projektin osapuolia hyödyttävä mutta samalla yleishyödyllinen, sovellusriippumaton monitavoiteoptimointityökalu.
Osaprojektit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIMBUS

Metso Paper Oy                                                                                                                             Osaprojektin aiheena on dynaamisen ohjelmiston suunnittelu ja rakentaminen koko paperinvalmistuslinjan simulointiin ja monitavoiteoptimointiin. Paperikoneen toimintaa pyritään optimoimaan paperinvalmistusprosessiin, kuten ajettavuuteen ja paperin laatuun, liittyvien ristiriitaisten kriteerien suhteen.

VTT Prosessit                                                                                                                                 Osaprojektissa on yhdistetään  WWW-NIMBUS -järjestelmä  BALAS-prosessisimulaattoriin. Ohjelmistokombinaatiota sovelletaan vaativiin prosessisuunnittelun ongelmiin. Lopputuloksena on robusti työkalu prosessisimulointiin liittyvään interaktiiviseen päätöksentekoon.

Numerola Oy                                  
                                                                                           Osaprojektissa nivotaan yhteen Numerola Oy:n kehittämä Numerrin-mallinnustyökalu ja WWW-NIMBUS -järjestelmä. Näin ollen pyritään laajentamaan kummankin ohjelmiston sovelluskirjoa ja mahdollistaa koko simulointiprosessi mallinnuksesta optimointiin yhdellä ohjelmistotyökalulla.

WWW-NIMBUS -jatkokehitys (Jyväskylän liopisto)                                                        
Osaprojektissa jatkokehitetään  WWW-NIMBUS -järjestelmää muista osaprojekteista saadun palautteen perusteella. Lopputuotteena on tuotteistettavissa oleva monitavoiteoptimoinnin interaktiivinen ohjelmistotyökalu. 

 


 Julkaisut    Esitelmät  

    Jyväskylän yliopisto      VTT  Metso PaperNumerola   Jyväskylän Teknologiakeskus Oy TEKES


Marko Mäkelä, makela@mit.jyu.fi